ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ ในวัน จันทร์ ที่ 29 มีนาคม 2564

เนื่องจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการเลื่อนสอบ O-net จากเดิม วันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 มาเป็นวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 รายละเอียด ตามแนบ