ประกาศ การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

มีรายละเอียดดังนี้

  • หลักสูตรที่เปิดรับ
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • จำนวนที่รับ
  • วัน เวลา และสถานที่สมัคร
  • วิธีการสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
  • กำหนดการ
  • วิธีการคัดเลือก
  • หลักฐานในการมอบตัว
  • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน


ใบสมัครเข้าเรียนห้องเรียนทั่วไป

ที่ระดับชั้นประเภทดาวน์โหลด
1ม.1สอบคัดเลือกดาวน์โหลด
2ม.1ความสามารถพิเศษดาวน์โหลด
3ม.1เงื่อนไขพิเศษดาวน์โหลด
4ม.4สอบคัดเลือกดาวน์โหลด
5ม.4ความสามารถพิเศษดาวน์โหลด
6ม.4เงื่อนไขพิเศษดาวน์โหลด