ประกาศ การรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

 

มีรายละเอียดดังนี้

  • หลักสูตรที่เปิดรับ
  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • จำนวนที่รับ
  • วัน เวลา และสถานที่สมัคร
  • วิธีการสมัคร หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
  • กำหนดการ
  • วิธีการคัดเลือก
  • หลักฐานในการมอบตัว
  • ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน