ประกาศ รายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีคุณสมบัติเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยใช้คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX)

คลิก–> รายชื่อนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

คลิก –> รายชื่อนักเรียนแผนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ

คลิก –> รายชื่อนักเรียนแผนภาษาจีน-ภาษาเกาหลี-ภาษาญี่ปุ่น