ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ้อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ้อมแซมอาคารเรียน-อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น-ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-e-bidding