ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

โปรดอ่าน : แนวทางในการปฏิบัติ
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2. เมื่อมีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบวันที่ 7 มีนาคม 63 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบวันที่ 8 มีนาคม 63 เวลา 08.30 – 14.00 น.
3. สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ ปากกา ดินสอ ยางลบ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารที่ต้องเตรียมในวันสอบ บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประชาชนตัวจริง

Download : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Download : ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563