ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาระดับผลการเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

แบบลงทะเบียนการสอบแก้ตัว ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
http://upr.ac.th/summer63/

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีปัญหาระดับผลการเรียน-ซึ่งจะส่งผลต่อการจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา-ปีการศึกษา-2562

มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายราเชนทร์ พุ่มแจ้ 081 263 0831