ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562

แบบลงทะเบียนการสอบแก้ตัว ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
http://upr.ac.th/summer63/

รายชื่อนักเรียนที่ไม่จบการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช-2551-ปีการศึกษา-2562

มีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายราเชนทร์ พุ่มแจ้ 081 263 0831