ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และห้องสอบประจำปีการศึกษา 2563

โปรดอ่านขั้นตอนปฏิบัติเบื้องต้น ย้ำว่าเบื้องต้นนะครับ จะมีรายเอียดมาอีก
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องสอบ เลขที่นั่งสอบ ให้ถูกต้อง
2. ในวันสอบผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย
3. สิ่งที่ต้องเตรียนในการเข้าห้องสอบ
… 3.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย
… 3.2 ปากกา ดินสอ ยางลบ
4. ปฏิบัติตามระเบียบการสอบอย่างเคร่งครัด
*** อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 โปรดติดตามแนวทางปฏิบัติและรายละเอียดอยู่เรื่อยๆ

สามารถกรอกเลขบัตรประชาชนตรวจสอบในระบบที่รวดเร็วขึ้นได้ที่ http://upr.ac.th/regis/check_id_n.php

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ( เพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563