สถิติการสมัครนักเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.20

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนในเขตบริการ 27 25 52
นักเรียนนอกเขตบริการ 266 223 489
ความสามารถพิเศษ 7 3 10
เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนโรงเรียนเดิม 63 40 103
นักเรียนโรงเรียนอื่น 93 120 213
ความสามารถพิเศษ 17 2 19
เงื่อนไขพิเศษ 0 0 0

ม.1 สอบคัดเลือก

ในเขต นอกเขต รวม
รวมทั้งหมด 52 489 541

ม.1 ความสามารถพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 10

ม.1 เงื่อนไขพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 0

ม.4 สอบคัดเลือก

อ.พ.ร. ร.ร.อื่น รวม
รวมทั้งหมด 103 213 316

ม.4 ความสามารถพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 19

ม.4 เงื่อนไขพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 0