สถิติการสมัครนักเรียน โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สพม.20

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนในเขตบริการ 36 23 59
นักเรียนนอกเขตบริการ 303 248 551
ความสามารถพิเศษ 10 2 12
เงื่อนไขพิเศษ 7 2 9

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนโรงเรียนเดิม 58 42 100
นักเรียนโรงเรียนอื่น 105 179 284
ความสามารถพิเศษ 11 2 13
เงื่อนไขพิเศษ 10 2 12

ม.1 สอบคัดเลือก

ในเขต นอกเขต รวม
รวมทั้งหมด 59 551 610

ม.1 ความสามารถพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 12

ม.1 เงื่อนไขพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 9

ม.4 สอบคัดเลือก

อ.พ.ร. ร.ร.อื่น รวม
รวมทั้งหมด 100 284 384

ม.4 ความสามารถพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 13

ม.4 เงื่อนไขพิเศษ

ยอดสมัคร
รวมทั้งหมด 12