ค้นหารายชื่อผู้สอบ ห้องสอบ และวันเวลาสอบ

# ห้องที่ อาคาร ห้อง เลขที่นั่ง ชื่อ นามสกุล วันสอบ เวลา โรงเรียนเดิม ประเภท
1 1 อาคาร 3 322 1 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ภาษาเวทย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
2 1 อาคาร 3 322 2 เด็กชายฐานทัพ ภัทรชื่นดำรงกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
3 1 อาคาร 3 322 3 เด็กชายคุณากร ทองดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
4 1 อาคาร 3 322 4 เด็กชายสิทธิโชค ทิมินกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ฮั่วเคียวกงฮัก ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
5 1 อาคาร 3 322 5 เด็กชายวรวลัญช์ อาจปาสา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
6 1 อาคาร 3 322 6 เด็กชายภาณุภัทร วิลาวรรณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
7 1 อาคาร 3 322 7 เด็กชายภควัฒน์ คานจำปา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
8 1 อาคาร 3 322 8 เด็กชายกฤติเดช เนตรโสม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
9 1 อาคาร 3 322 9 เด็กชายเตโชพล บัวกอ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
10 1 อาคาร 3 322 10 เด็กชายกรกต ชมภูธร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
11 1 อาคาร 3 322 11 เด็กชายณฐกฤต กันโรคา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
12 1 อาคาร 3 322 12 เด็กชายณฐกร นุชนาฎ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
13 1 อาคาร 3 322 13 เด็กชายสรวิชญ์ นามเดช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 Pre – Cadet รอบเพิ่มเติม
14 2 อาคาร 3 323 1 เด็กหญิงปริยากร ยอดยิ่งยงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพปัญญา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
15 2 อาคาร 3 323 2 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วภูงา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
16 2 อาคาร 3 323 3 เด็กหญิงณัฐรดา หลิมสกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
17 2 อาคาร 3 323 4 เด็กหญิงโซลเน่ส์ เงินทองเเดง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เซนต์โยเซฟ ท่าแร่ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
18 2 อาคาร 3 323 5 เด็กหญิงชลธิชา กลางประพันธ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
19 2 อาคาร 3 323 6 เด็กหญิงณัฐธยาน์ วงค์คำคูณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
20 2 อาคาร 3 323 7 เด็กหญิงภริตา ชาภูธร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
21 2 อาคาร 3 323 8 เด็กหญิงศิริประภาพร สังฆวิบุตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
22 2 อาคาร 3 323 9 เด็กชายวิริทธิ์พล เทียมวงศ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
23 2 อาคาร 3 323 10 เด็กหญิงเซลิน่า จอดนอก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
24 2 อาคาร 3 323 11 เด็กชายประพันธ์ อวนศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
25 2 อาคาร 3 323 12 เด็กชายธีรภัทร อินทร์พงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
26 2 อาคาร 3 323 13 เด็กหญิงนิพาดา โรมเมือง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
27 2 อาคาร 3 323 14 เด็กชายคมพุฒิพงค์ ลิ้มสุวรรณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
28 2 อาคาร 3 323 15 เด็กชายปวิชชญา เมืองจันทร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
29 2 อาคาร 3 323 16 เด็กหญิงชลิตา ทาระชัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
30 2 อาคาร 3 323 17 เด็กหญิงศิริรัตน์ วันสา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ่อน้อยประชาสรรค์ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
31 2 อาคาร 3 323 18 เด็กชายธีร์ธวัช อุทัยกัน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ห้องเรียนพิเศษ ม.1 IEP. รอบเพิ่มเติม
32 3 อาคาร 3 324 1 เด็กหญิงหยาดนภา บุญประเสริฐ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
33 3 อาคาร 3 324 2 เด็กชายรัชชานนท์ มีศิริ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ไทยรัฐวิทยา72(เทศบาล8) สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
34 3 อาคาร 3 324 3 เด็กหญิงมิ่งขวัญ นิกรแสน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
35 3 อาคาร 3 324 4 เด็กชายณัฐพงศ์ ป้อมเชียงพิณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนเทศบาท1โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
36 3 อาคาร 3 324 5 เด็กชายกิตติเดช นิกรแสน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
37 3 อาคาร 3 324 6 เด็กหญิงภัทรพร วนชัยสงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
38 3 อาคาร 3 324 7 เด็กชายกฤษดากร ศักดิ์ศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 เทศบาล 8 สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
39 3 อาคาร 3 324 8 เด็กชายกีรติ ประพัศรางค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
40 3 อาคาร 3 324 9 เด็กหญิงวริศรา แก้วมะโนรา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
41 3 อาคาร 3 324 10 เด็กชายทะเล ขันแข็ง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
42 3 อาคาร 3 324 11 เด็กหญิงตะวัน เชียงดา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล11หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
43 3 อาคาร 3 324 12 เด็กหญิงธัญเรศ คมขำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาลอนุบาลหนองหินท.11 สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
44 3 อาคาร 3 324 13 เด็กชายกวิน คุณซา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนเทศบาล1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
45 3 อาคาร 3 324 14 เด็กหญิงลักษิกา นนทะวงษา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล๑โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
46 3 อาคาร 3 324 15 เด็กชายสุรเดช สารขันธ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
47 3 อาคาร 3 324 16 เด็กหญิงรินรดา ปิยะวงศ์สมบูรณ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ไทยรัฐวิทยา ๗๒ (เทศบาล ๘) สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
48 3 อาคาร 3 324 17 เด็กหญิงสุภัสสรา ไตยราช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
49 3 อาคาร 3 324 18 เด็กหญิงพรพรรณ พุทธาผา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
50 3 อาคาร 3 324 19 เด็กชายเตชินท์ คำใบ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
51 3 อาคาร 3 324 20 เด็กหญิงสุขนิน แคท 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ๕ สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
52 3 อาคาร 3 324 21 เด็กหญิงพรนลิน พุทธเสน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
53 3 อาคาร 3 324 22 เด็กชายธีรภัทร ดีสะเกษ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
54 3 อาคาร 3 324 23 เด็กชายจิรัฏฐ์ ตั้งศรีวงศ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
55 3 อาคาร 3 324 24 เด็กหญิงรัชฎา เมืองทา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านม่วงสว่างสามัคคี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
56 3 อาคาร 3 324 25 เด็กหญิงยอแสง เชียงดา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล11หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
57 3 อาคาร 3 324 26 เด็กชายณัฐกรณ์ เศษสุข 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรมงคลวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
58 3 อาคาร 3 324 27 เด็กชายสรณ์สิริ ควรคง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล2 มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
59 3 อาคาร 3 324 28 เด็กหญิงเมตตา ทองดีนอก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีห์รักวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
60 3 อาคาร 3 324 29 เด็กหญิงลักษมี ดอนมอญ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
61 3 อาคาร 3 324 30 เด็กชายชินดนัย ฤาชา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
62 4 อาคาร 3 325 1 เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพลินพร้อม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระเบื้องวิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
63 4 อาคาร 3 325 2 เด็กหญิงศุภัคชญา ใจขาน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
64 4 อาคาร 3 325 3 เด็กชายเจษฎา ธรรมโกฏิ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
65 4 อาคาร 3 325 4 เด็กชายชนม์บุรี ธานีกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
66 4 อาคาร 3 325 5 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถนัดค้า 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
67 4 อาคาร 3 325 6 เด็กชายปัณณวัฒน์ บุญผา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
68 4 อาคาร 3 325 7 เด็กหญิงณัฐธิดา แสนโยธะกะ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 12 บ้านช้าง สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
69 4 อาคาร 3 325 8 เด็กชายแทนคุณ ทองสัมฤทธิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
70 4 อาคาร 3 325 9 เด็กชายณัฐสิทธิ์ จิตตนาค 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
71 4 อาคาร 3 325 10 เด็กชายภีมพศ แสนโภชน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
72 4 อาคาร 3 325 11 เด็กชายรอมฎอน ตี๋สกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล2มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
73 4 อาคาร 3 325 12 เด็กหญิงทัศน์มน ศรีสัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ
74 4 อาคาร 3 325 13 เด็กชายภีรพัฒน์ ทอนช้างมา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน ความสามารถพิเศษ ม.1
75 4 อาคาร 3 325 14 เด็กชายภาคิน โสภาบุตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา ความสามารถพิเศษ ม.1
76 4 อาคาร 3 325 15 เด็กชายญาโณทัย สนิมคล้ำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา ความสามารถพิเศษ ม.1
77 4 อาคาร 3 325 16 เด็กชายปกรณ์เกียรติ บุญประดับ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ ความสามารถพิเศษ ม.1
78 4 อาคาร 3 325 17 เด็กหญิงณัฐพร ขันมณี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นาคำน้อยวิทยา ความสามารถพิเศษ ม.1
79 4 อาคาร 3 325 18 เด็กชายอดิศักดิ์ มูลพงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง ความสามารถพิเศษ ม.1
80 4 อาคาร 3 325 19 เด็กชายภาณุวิชญ์ ปลัดพรมมา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง ความสามารถพิเศษ ม.1
81 4 อาคาร 3 325 20 เด็กหญิงกวินธิดา คนงาม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา ความสามารถพิเศษ ม.1
82 4 อาคาร 3 325 21 เด็กหญิงนิชาภา นุอุปละ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี ความสามารถพิเศษ ม.1
83 4 อาคาร 3 325 22 เด็กหญิงพรปวีร์ นามบุญมา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
84 4 อาคาร 3 325 23 เด็กหญิงรัชกมล ชุลีดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วัดใหม่บางคล้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
85 4 อาคาร 3 325 24 เด็กหญิงปาลิตา สีบุญลำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
86 4 อาคาร 3 325 25 เด็กหญิงศศิพิมล เจริญลอย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
87 4 อาคาร 3 325 26 เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปฏิสุทธิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
88 4 อาคาร 3 325 27 เด็กหญิงจิณัฐตา ไชยราช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านศรีบุญเรือง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
89 4 อาคาร 3 325 28 เด็กชายภาณุวิชญ์ แม่นศรนะรา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านคำกลิ้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
90 4 อาคาร 3 325 29 เด็กชายแก้วณรงค์ วัดแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
91 4 อาคาร 3 325 30 เด็กชายพัณณกร เป็นทุน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
92 5 อาคาร 3 326 1 เด็กหญิงณิชาภัทร​ จะตุเทน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
93 5 อาคาร 3 326 2 เด็กชายเจตน์ธิพัทย์ วงษ์จันฬา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านสิริขุนหาญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
94 5 อาคาร 3 326 3 เด็กหญิงณิชาภัทร โชคนัก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
95 5 อาคาร 3 326 4 เด็กชายพงศกรณ์ บุดดีพุท 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล ๑ โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
96 5 อาคาร 3 326 5 เด็กหญิงทานตะวัน จันทร์แสง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
97 5 อาคาร 3 326 6 เด็กหญิงพัทธนันท์ ใสประเสริฐ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
98 5 อาคาร 3 326 7 เด็กหญิงเจนสุดา ทิพเนตร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองทุ่ม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
99 5 อาคาร 3 326 8 เด็กชายชยพล ไชยปัญญา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
100 5 อาคาร 3 326 9 เด็กชายภคพล โสภารักษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
101 5 อาคาร 3 326 10 เด็กชายศรายุทธ์ พนารัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
102 5 อาคาร 3 326 11 เด็กชายธนวัตน์ อินทรไชยา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
103 5 อาคาร 3 326 12 เด็กหญิงกนกวดี หนองผือ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
104 5 อาคาร 3 326 13 เด็กชายกชนันท์ บุญช่วย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
105 5 อาคาร 3 326 14 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ภาษาเวทย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
106 5 อาคาร 3 326 15 เด็กหญิงวิชฎาภรณ์ ทองบ่อ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
107 5 อาคาร 3 326 16 เด็กหญิงกชนิภา พั้วมณี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
108 5 อาคาร 3 326 17 เด็กหญิงนริศรา อ่อนคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล๑โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
109 5 อาคาร 3 326 18 เด็กชายวรเมธ ศรีเดช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านคำกลิ้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
110 5 อาคาร 3 326 19 เด็กหญิงพัชริญา ตลิ่งไธสงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
111 5 อาคาร 3 326 20 เด็กหญิงสุภารัตน์ พิมพ์เเน่น 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
112 5 อาคาร 3 326 21 เด็กชายชินนากร โพเลิง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
113 5 อาคาร 3 326 22 เด็กชายพงษ์นรินทร์ อุปนันท์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
114 5 อาคาร 3 326 23 เด็กหญิงอุสุมาภรณ์ พิมพ์คีรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
115 5 อาคาร 3 326 24 เด็กหญิงนภัสสร คะระโส 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล1โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
116 5 อาคาร 3 326 25 เด็กชายภากร พร้อมจิตร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
117 5 อาคาร 3 326 26 เด็กชายธัชกร นพเก็ง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
118 5 อาคาร 3 326 27 เด็กหญิงกวินทิพย์ อาจโยธา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
119 5 อาคาร 3 326 28 เด็กหญิงวริสา ฉลวยแสง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
120 5 อาคาร 3 326 29 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วภูงา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
121 5 อาคาร 3 326 30 เด็กหญิงรุ่งไพลิน คำแรง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองอ้อ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
122 6 อาคาร 3 327 1 เด็กชายอดิเทพ ผ่องใส 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
123 6 อาคาร 3 327 2 เด็กหญิงวราพร ช่วงชู 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
124 6 อาคาร 3 327 3 เด็กชายสิทธิศักดิ์ บุตรเวียงพันธ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากเเข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
125 6 อาคาร 3 327 4 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ห่อหุ้มดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
126 6 อาคาร 3 327 5 เด็กหญิงสุธิตา ตะพิมพ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
127 6 อาคาร 3 327 6 เด็กหญิงศิรประภา พัดมณี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
128 6 อาคาร 3 327 7 เด็กหญิงธัญชนก น้อยเสนา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
129 6 อาคาร 3 327 8 เด็กหญิงชลธิชา ชัยจักร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
130 6 อาคาร 3 327 9 เด็กหญิงชญานทิพย์ พวงพิลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
131 6 อาคาร 3 327 10 เด็กหญิงนริศรา ขันเดช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
132 6 อาคาร 3 327 11 เด็กหญิงสุชาวดี ภูริศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
133 6 อาคาร 3 327 12 เด็กหญิงอรยา สิงเสนา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
134 6 อาคาร 3 327 13 เด็กชายนพดล แก้วสุวรรณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
135 6 อาคาร 3 327 14 เด็กหญิงชัญญานุช วงศ์สุนทร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองอ้อ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
136 6 อาคาร 3 327 15 เด็กชายคณิศร ไชยวาน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
137 6 อาคาร 3 327 16 เด็กหญิงเกตนิกา เจิมแหล้ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
138 6 อาคาร 3 327 17 เด็กชายณฐกร นารีโพด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
139 6 อาคาร 3 327 18 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ปากดีหวาน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนบ้านนาเเอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
140 6 อาคาร 3 327 19 เด็กหญิงธิดา บุญจันทร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
141 6 อาคาร 3 327 20 เด็กชายเตชิน แสนโบราณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเพียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
142 6 อาคาร 3 327 21 เด็กชายพชร มัดหา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
143 6 อาคาร 3 327 22 เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญเฉลียว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
144 6 อาคาร 3 327 23 เด็กชายถิระวุฒิ อ่อนคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
145 6 อาคาร 3 327 24 เด็กชายวายุ บุตรกันหา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
146 6 อาคาร 3 327 25 เด็กชายรณกฤต เชื้อบุญวัด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
147 6 อาคาร 3 327 26 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ไชยเลิศ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
148 6 อาคาร 3 327 27 เด็กชายณัฐวัศ เสนาวงศ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมชนบ้านหนองบัว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
149 6 อาคาร 3 327 28 เด็กหญิงธิดารัตน์ มาตวิเศษ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
150 6 อาคาร 3 327 29 เด็กหญิงภูริชญา ศรีจันทร์โคตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
151 6 อาคาร 3 327 30 เด็กชายเตชณรงค์ ศรีสาวะ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
152 7 อาคาร 3 328 1 เด็กหญิงญาดา ชินคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
153 7 อาคาร 3 328 2 เด็กหญิงธิดารัตน์ เกษต้น 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
154 7 อาคาร 3 328 3 เด็กหญิงสุดารัชต์ ทบเทิบ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
155 7 อาคาร 3 328 4 เด็กหญิงวนิดา ขันติกรม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเพียงพิน 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
156 7 อาคาร 3 328 5 เด็กหญิงดวงกมล ดีน้อย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านศรีเชียงใหม่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
157 7 อาคาร 3 328 6 เด็กหญิงณัฐณิชา ภิเภก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านข่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
158 7 อาคาร 3 328 7 เด็กหญิงศรันย์รัตน์ ดอนแก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
159 7 อาคาร 3 328 8 เด็กหญิงภัสส์ศา ศรีทอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
160 7 อาคาร 3 328 9 เด็กชายโชคทวี ศรีกาแกะ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ปากดงส่งเสริมธรรม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
161 7 อาคาร 3 328 10 เด็กหญิงพิมชนก ศิลพิพัฒน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
162 7 อาคาร 3 328 11 เด็กชายพิชัยวัต ศรียาคะบุตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
163 7 อาคาร 3 328 12 เด็กหญิงชญานันท์ อาบเงิน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
164 7 อาคาร 3 328 13 เด็กชายสุรพล น้อยประเสริฐ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สีออสว่างราษฎร์สามัคคี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
165 7 อาคาร 3 328 14 เด็กชายธนภัทร บุตระ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
166 7 อาคาร 3 328 15 เด็กชายธนภัทร บุญสุวรรณ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
167 7 อาคาร 3 328 16 เด็กชายพงศนาถ ภิรมย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
168 7 อาคาร 3 328 17 เด็กชายภควัฒน์ สลับแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกฯสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
169 7 อาคาร 3 328 18 เด็กหญิงนุชจนาจ จันทา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
170 7 อาคาร 3 328 19 เด็กชายธีรภัต ถูกดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
171 7 อาคาร 3 328 20 เด็กชายธนกร รัตนวงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสําโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
172 7 อาคาร 3 328 21 เด็กหญิงรินรดา ตรีรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
173 7 อาคาร 3 328 22 เด็กชายวรวุฒิ พัฒนาตา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
174 7 อาคาร 3 328 23 เด็กชายกฤตพล นิ่มภักดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
175 7 อาคาร 3 328 24 เด็กหญิงแพรวไพลิน เพ็ชรพันธ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
176 7 อาคาร 3 328 25 เด็กหญิงชลลดา โสดาดง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
177 7 อาคาร 3 328 26 เด็กชายทรงศิล เหล่าทา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
178 7 อาคาร 3 328 27 เด็กชายคาฟเวอ อภิวุฒิ เสนศาสตร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
179 7 อาคาร 3 328 28 เด็กหญิงชโรทร สีทะหา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
180 7 อาคาร 3 328 29 เด็กหญิงถิรดา ชินคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
181 7 อาคาร 3 328 30 เด็กหญิงนพรัตน์ คำเกษ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นาคลองหนองศรีคามวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
182 8 อาคาร 3 332 1 เด็กชายกฤษณชัย ภูกระทาน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
183 8 อาคาร 3 332 2 เด็กชายณภัทร จากศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
184 8 อาคาร 3 332 3 เด็กชายเจริญศักดิ์ พวงไทยสง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านแม่นนท์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
185 8 อาคาร 3 332 4 เด็กหญิงธัญพิชชา ศรีลาวงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
186 8 อาคาร 3 332 5 เด็กชายสุธาคิน บุรีใหญ่ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
187 8 อาคาร 3 332 6 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ สีสัตย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
188 8 อาคาร 3 332 7 เด็กหญิงเบญญาภา แสงบัวท้าว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
189 8 อาคาร 3 332 8 เด็กหญิงเพชรดา พรบุญ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
190 8 อาคาร 3 332 9 เด็กหญิงกิตติมา โคตรศรีพรม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
191 8 อาคาร 3 332 10 เด็กชายปัญญา เชิดพานิช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
192 8 อาคาร 3 332 11 เด็กหญิงกัญญพัชร โพธิ์ขาว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
193 8 อาคาร 3 332 12 เด็กหญิงชฎาภา ผันสว่าง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
194 8 อาคาร 3 332 13 เด็กชายฤชุวิญญ์ บุรีภักดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
195 8 อาคาร 3 332 14 เด็กชายกีรติ สวัสดิ์ซิตัง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
196 8 อาคาร 3 332 15 เด็กชายธิติวัฒน์ แสงราม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
197 8 อาคาร 3 332 16 เด็กชายกฤตพจน์ โคตรปัดถา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
198 8 อาคาร 3 332 17 เด็กชายนันทพงศ์ ศรีบุญเรือง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
199 8 อาคาร 3 332 18 เด็กหญิงภคพร เทียบถึง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
200 8 อาคาร 3 332 19 เด็กชายสุธี หลอมนาค 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
201 8 อาคาร 3 332 20 เด็กหญิงศุภิสรา แก้วหาวงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
202 8 อาคาร 3 332 21 เด็กหญิงปรินี บุญสูง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านข่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
203 8 อาคาร 3 332 22 เด็กชายก้องเกียรติ เศษสุวรรณ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
204 8 อาคาร 3 332 23 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ แก้วรัมย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
205 8 อาคาร 3 332 24 เด็กหญิงกิตติยา บุญเกิด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
206 8 อาคาร 3 332 25 เด็กหญิงธัญพร ศรีสุนาครัว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
207 8 อาคาร 3 332 26 เด็กชายปิติพงษ์ จันทร์เรื่องโสภา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
208 8 อาคาร 3 332 27 เด็กชายณัฐภูมินทร์ แสงทอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
209 8 อาคาร 3 332 28 เด็กหญิงชนัญชิดา วอหล้า 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
210 8 อาคาร 3 332 29 เด็กหญิงพิมพ์วิมล จันทะผล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านข่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
211 8 อาคาร 3 332 30 เด็กชายสงกรานต์ เลพล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
212 9 อาคาร 3 333 1 เด็กหญิงกัญญาพัชร พิบูลสุข 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
213 9 อาคาร 3 333 2 เด็กหญิงวราภรณ์ ถินอภัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
214 9 อาคาร 3 333 3 เด็กชายกฤษณะ พูลเพิ่ม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
215 9 อาคาร 3 333 4 เด็กหญิงปนัดดา ปัญญา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. คลองแสนสุข(สิทธิชัยบำรุง) สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
216 9 อาคาร 3 333 5 เด็กชายอนุชา ใคร่นุ่นภา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
217 9 อาคาร 3 333 6 เด็กชายภานุวัฒน์ คุณสัตย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านข่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
218 9 อาคาร 3 333 7 เด็กหญิงณิชฌา แก้วฉลุน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
219 9 อาคาร 3 333 8 เด็กหญิงนวนพรรณ​ สีระษา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุ​สรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
220 9 อาคาร 3 333 9 เด็กชายวรันธร จันทะผล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านข่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
221 9 อาคาร 3 333 10 เด็กหญิงนวนสิริ เชื้อบุญวัด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
222 9 อาคาร 3 333 11 เด็กชายชุติเดช ดวงสมศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
223 9 อาคาร 3 333 12 เด็กชายภูริชกานต์ สมธรรม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
224 9 อาคาร 3 333 13 เด็กชายกฤตธัช พรมสมบัติ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
225 9 อาคาร 3 333 14 เด็กชายสุกฤษฎิ์ พิมพ์ศูนย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านข่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
226 9 อาคาร 3 333 15 เด็กหญิงกุลนันต์ พันสุข 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
227 9 อาคาร 3 333 16 เด็กชายกมลภพ ชารีวรรณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
228 9 อาคาร 3 333 17 เด็กชายอติราช แก้ววเกิดมี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองเเสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
229 9 อาคาร 3 333 18 เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหลาเป 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
230 9 อาคาร 3 333 19 เด็กหญิงรัตติกาล เกนฑ์การ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
231 9 อาคาร 3 333 20 เด็กชายวัชรโยธิน จะโนรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองบัวเงิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
232 9 อาคาร 3 333 21 เด็กชายวุฒิชัย ศรีดอนช้าง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
233 9 อาคาร 3 333 22 เด็กชายวีรภัทร ยอดยศ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
234 9 อาคาร 3 333 23 เด็กชายอัศม์เดช มาดขาว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
235 9 อาคาร 3 333 24 เด็กหญิงรินรดา ทองพลขวา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
236 9 อาคาร 3 333 25 เด็กหญิงมิ่งกมล สิงห์คราม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
237 9 อาคาร 3 333 26 เด็กชายธนพนธ์ นาเวียง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
238 9 อาคาร 3 333 27 เด็กชายพชรพล ไชยสิทธิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
239 9 อาคาร 3 333 28 เด็กหญิงโศจิรัตน์ เอกรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
240 9 อาคาร 3 333 29 เด็กหญิงศศิตา ประเสริฐพงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
241 9 อาคาร 3 333 30 เด็กหญิงลักษิญา บุญรักษา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
242 10 อาคาร 3 334 1 เด็กชายธนากร เหลาแหลม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
243 10 อาคาร 3 334 2 เด็กชายธนารัตน์ คงแสนคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
244 10 อาคาร 3 334 3 เด็กชายจิรพัฒน์ แสงบุญมี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
245 10 อาคาร 3 334 4 เด็กชายภัทรดนัย จันนาวัน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
246 10 อาคาร 3 334 5 เด็กหญิงเพลินนภา ฤทธิ์มหา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
247 10 อาคาร 3 334 6 เด็กหญิงปนัดดา กองแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
248 10 อาคาร 3 334 7 เด็กหญิงปัทมาพร ศรีเงิน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหัวขัว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
249 10 อาคาร 3 334 8 เด็กชายวรวลัญช์ อาจปาสา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
250 10 อาคาร 3 334 9 เด็กชายเดชปภัช อัฐมาลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
251 10 อาคาร 3 334 10 เด็กชายอุกฤษฎ์ สิริภา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
252 10 อาคาร 3 334 11 เด็กชายปาวาล คงเมฆ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลเพ็ญประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
253 10 อาคาร 3 334 12 เด็กชายธนากร กิมชัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พันธกิจศึกษา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
254 10 อาคาร 3 334 13 เด็กหญิงอรญา สนั่นเอื้อ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
255 10 อาคาร 3 334 14 เด็กชายศุกลภัทร บีพิมาย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
256 10 อาคาร 3 334 15 เด็กหญิงกฤษกมล นามโยธา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
257 10 อาคาร 3 334 16 เด็กหญิงเข็มอักษร โพธิดอกไม้ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 2 มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
258 10 อาคาร 3 334 17 เด็กหญิงชุติกร อัดโดดดร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์๖ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
259 10 อาคาร 3 334 18 เด็กชายจิรายุ ศรีไสล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองไฮวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
260 10 อาคาร 3 334 19 เด็กชายพันธุ์พิพัฒน์ ประทุมวัน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
261 10 อาคาร 3 334 20 เด็กหญิงวรัญญา สวัสดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 12 บ้านช้าง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
262 10 อาคาร 3 334 21 เด็กหญิงนัฐฐนันท์ สุขประเสริฐ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
263 10 อาคาร 3 334 22 เด็กชายวัศพล โคตะวงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
264 10 อาคาร 3 334 23 เด็กชายภัทรพล จันทร์เทาว์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลเขาสวนกวาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
265 10 อาคาร 3 334 24 เด็กชายสันติภาพ มีศิลป์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
266 10 อาคาร 3 334 25 เด็กหญิงอชิรญา สมประณามี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านศรีเชียงใหม่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
267 10 อาคาร 3 334 26 เด็กหญิงดวงวิมล ดวงวิชัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
268 10 อาคาร 3 334 27 เด็กหญิงวรรธิดา ดงพอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
269 10 อาคาร 3 334 28 เด็กชายกันตวิชญ์ ปะวะเข 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
270 10 อาคาร 3 334 29 เด็กหญิงปรียาภรณ์ แสงกล้า 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
271 10 อาคาร 3 334 30 เด็กหญิงอัฐภิญญา ไชยะหลง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
272 11 อาคาร 3 335 1 เด็กชายอนันต์ดา สิงห์ษาธร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหัวขัว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
273 11 อาคาร 3 335 2 เด็กชายจักรรัตน์ ดอนแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
274 11 อาคาร 3 335 3 เด็กหญิงปานไพลิน พรมพันธ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
275 11 อาคาร 3 335 4 เด็กหญิงชีรณัฐ พานหาญ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
276 11 อาคาร 3 335 5 เด็กชายศิวัช จันทร์เทศ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุทุมพรพิสัย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
277 11 อาคาร 3 335 6 เด็กชายคณาธิป มาสกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
278 11 อาคาร 3 335 7 เด็กชายณัฐดนัย วรรณชัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
279 11 อาคาร 3 335 8 เด็กชายวรภพ โยธคง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
280 11 อาคาร 3 335 9 เด็กชายศุภโชค สิงห์นาครอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
281 11 อาคาร 3 335 10 เด็กหญิงณัฐณิชา เป็นมงคล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
282 11 อาคาร 3 335 11 เด็กหญิงพิชญธิดา ขุนแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวืทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
283 11 อาคาร 3 335 12 เด็กชายมังกร ผ่านจังหาร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านนิคมพัฒนา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
284 11 อาคาร 3 335 13 เด็กหญิงศลิษา ผินโพธิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
285 11 อาคาร 3 335 14 เด็กหญิงมาริสา รอบรู้ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
286 11 อาคาร 3 335 15 เด็กหญิงอรสา หลาบสุดตา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 12 บ้านข้าง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
287 11 อาคาร 3 335 16 เด็กหญิงสิริกานดา จันทราช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กฤชานันท์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
288 11 อาคาร 3 335 17 เด็กชายชัยรัชต์ น้อยทิ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองไฮวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
289 11 อาคาร 3 335 18 เด็กหญิงสุพรรษา เจริญไชย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านสะอาดดอนเงิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
290 11 อาคาร 3 335 19 เด็กหญิงอริสา พรมศาลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
291 11 อาคาร 3 335 20 เด็กชายปภาวิน ชินคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
292 11 อาคาร 3 335 21 เด็กชายณัฐภัทร พิมพ์วาปี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
293 11 อาคาร 3 335 22 เด็กชายเจษฎากร ศรีบุญเรือง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
294 11 อาคาร 3 335 23 เด็กชายชยากร ทบบิด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีพิทักษ์ฯอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
295 11 อาคาร 3 335 24 เด็กหญิงปิยนุช เชียงแมน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านอีหลุ่ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
296 11 อาคาร 3 335 25 เด็กหญิงพิชญธิดา จันทะวงศ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
297 11 อาคาร 3 335 26 เด็กชายกฤษณะ โคตรบึงแก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วัดบางโฉลงใน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
298 11 อาคาร 3 335 27 เด็กชายอริยะ พูลเพิ่ม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
299 11 อาคาร 3 335 28 เด็กหญิงจิราวรรณ์ ปักสังคะเนย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
300 11 อาคาร 3 335 29 เด็กชายภาคภูมิ ดีเหมือน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ ๕ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
301 11 อาคาร 3 335 30 เด็กหญิงกัญญาพัชร สีนาลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนหวาย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
302 12 อาคาร 3 336 1 เด็กหญิงจิณห์จุฑา พรมวงศ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
303 12 อาคาร 3 336 2 เด็กหญิงณัฐจิรา บุญสอด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมชนโนนสูง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
304 12 อาคาร 3 336 3 เด็กชายนิวัฒน์ พนมทิพย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
305 12 อาคาร 3 336 4 เด็กชายพิสิฏฐ์พล รักษ์วิจิตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
306 12 อาคาร 3 336 5 เด็กหญิงธารีรัตน์ สิงห์คาร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
307 12 อาคาร 3 336 6 เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำภาศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนหวาย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
308 12 อาคาร 3 336 7 เด็กชายวิเชษฐ์ วิชาโคตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
309 12 อาคาร 3 336 8 เด็กชายธนโชค รุ่งศรีรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
310 12 อาคาร 3 336 9 เด็กชายธิปไตย มะโนนัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
311 12 อาคาร 3 336 10 เด็กชายฉัตรมงคล โคตรมีชัยสกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
312 12 อาคาร 3 336 11 เด็กหญิงสิริปรียา สุทธิโส 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
313 12 อาคาร 3 336 12 เด็กชายวุฒิพงษ์ สมเพ็ง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนหวาย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
314 12 อาคาร 3 336 13 เด็กชายปฐพี บัวหงษา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
315 12 อาคาร 3 336 14 เด็กชายภูริภัทร สมศรีแสง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
316 12 อาคาร 3 336 15 เด็กหญิงปิยากร ฝีมือดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 12 บ้านช้าง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
317 12 อาคาร 3 336 16 เด็กชายภาคิน วิรุณพันธ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
318 12 อาคาร 3 336 17 เด็กหญิงพาขวัญ ขันทองคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
319 12 อาคาร 3 336 18 เด็กชายณฐภรรท สิงหาคร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมชนกุดหมากไฟ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
320 12 อาคาร 3 336 19 เด็กชายธีรเดช แสนรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
321 12 อาคาร 3 336 20 เด็กหญิงพรทิพย์ วัจฉละอนันท์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
322 12 อาคาร 3 336 21 เด็กหญิงมนัชนันท์ กัลยาบุตร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
323 12 อาคาร 3 336 22 เด็กชายธนภูมิ พันธ์แน่น 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
324 12 อาคาร 3 336 23 เด็กชายภูริภัทร เมตตา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
325 12 อาคาร 3 336 24 เด็กชายวีรยุทธ มัยลิขิตมงคล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
326 12 อาคาร 3 336 25 เด็กชายวีรภัทร สูงสุมาลย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
327 12 อาคาร 3 336 26 เด็กชายกฤษศิวดล อ่อนคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านศรีเชียงใหม่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
328 12 อาคาร 3 336 27 เด็กหญิงวรัชฎาภรณ์ เนียมนาค 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
329 12 อาคาร 3 336 28 เด็กชายพัชรพล มาละกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ศรีเชียงใหม่ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
330 12 อาคาร 3 336 29 เด็กหญิงแฟนต้า 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองบุนาหล่ำ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
331 12 อาคาร 3 336 30 เด็กชายณัฐนนท์ ปุผมาศ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
332 13 อาคาร 3 337 1 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ คำภูหา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองบัวเงิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
333 13 อาคาร 3 337 2 เด็กชายพงศ์ณดล ภาษี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
334 13 อาคาร 3 337 3 เด็กหญิงพิสินี วงษ์คำพระ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
335 13 อาคาร 3 337 4 เด็กหญิงฉัตรทิพย์ สารบัน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
336 13 อาคาร 3 337 5 เด็กหญิงจริยาพร เพิ่มดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
337 13 อาคาร 3 337 6 เด็กชายตนุภัทร จันดีทม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
338 13 อาคาร 3 337 7 เด็กชายภาณุพงศ์ อ่อนอนงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
339 13 อาคาร 3 337 8 เด็กหญิงพรรณภัทรสา เกตุเสนา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
340 13 อาคาร 3 337 9 เด็กชายอินทร์ตรา เข็มพิลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
341 13 อาคาร 3 337 10 เด็กชายนพรัตน์ อุบลบาล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
342 13 อาคาร 3 337 11 เด็กชายกันตพงษ์ บรรดาศักดิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
343 13 อาคาร 3 337 12 เด็กหญิงเเพรวา หงส์เอก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
344 13 อาคาร 3 337 13 เด็กชายกิตติ พิมคีรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
345 13 อาคาร 3 337 14 เด็กหญิงนิพาดา โรมเมือง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
346 13 อาคาร 3 337 15 เด็กชายกรวิชญ์ โมคา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
347 13 อาคาร 3 337 16 เด็กชายธีรภัทร อินทร์พงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
348 13 อาคาร 3 337 17 เด็กหญิงภัทรปภา ศรศิลป์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงบัง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
349 13 อาคาร 3 337 18 เด็กหญิงศิรินาฏ บุญศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
350 13 อาคาร 3 337 19 เด็กชายอิทธิพล พินโยศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ศักดิ์สุนันท์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
351 13 อาคาร 3 337 20 เด็กชายก้องภพ ยวญหมื่น 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
352 13 อาคาร 3 337 21 เด็กหญิงอัจฉราพร โสดาคําแสน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
353 13 อาคาร 3 337 22 เด็กชายภูตะวัน บุญล้ำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
354 13 อาคาร 3 337 23 เด็กชายชนาธิป ไชยเดช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
355 13 อาคาร 3 337 24 เด็กชายพงศธร วรรณขาม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
356 13 อาคาร 3 337 25 เด็กชายจิรเมธ ทรงกลาง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
357 13 อาคาร 3 337 26 เด็กชายธวัชชัย ดวงโทลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
358 13 อาคาร 3 337 27 เด็กชายอธิษฎ์ ตุ้มทอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
359 13 อาคาร 3 337 28 เด็กหญิงเมรญา เพชรษา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
360 13 อาคาร 3 337 29 เด็กชายตันติกร วังบุญคง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
361 13 อาคาร 3 337 30 เด็กหญิงปนัดดา บุญค้ำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
362 14 อาคาร 3 335 1 เด็กชายศักดิ์นรินทร์ ชัยศิริ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
363 14 อาคาร 3 335 2 เด็กชายประลภย์ จันทา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านจั่นศรีวิไล สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
364 14 อาคาร 3 335 3 เด็กชายกฤษติภูมิ วรศิริ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล11หนอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
365 14 อาคาร 3 335 4 เด็กชายภัทรพล โม่งก้อม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
366 14 อาคาร 3 335 5 เด็กหญิงศรัญญา แก้วโยธา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โคกตะเคียนงาม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
367 14 อาคาร 3 335 6 เด็กชายณรัช ธนาจริยะ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
368 14 อาคาร 3 335 7 เด็กชายนพรัตน์ พิมพาที 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านนาแอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
369 14 อาคาร 3 335 8 เด็กชายธนะเทพ เนินทราย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
370 14 อาคาร 3 335 9 เด็กชายศิวกร ทะสี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
371 14 อาคาร 3 335 10 เด็กชายอติเทพ ยศกลาง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
372 14 อาคาร 3 335 11 เด็กหญิงเปรมสุดา เนื่องมัจฉา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
373 14 อาคาร 3 335 12 เด็กหญิงอณัฐญา คำแสนเดช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
374 14 อาคาร 3 335 13 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ คำศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองอ้อ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
375 14 อาคาร 3 335 14 เด็กหญิงดาราพร อิทธิจันทร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วัดบึงกอก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
376 14 อาคาร 3 335 15 เด็กหญิงภัทรธิดา หล้าจางวาง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
377 14 อาคาร 3 335 16 เด็กหญิงอัญมณี แพงวงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดงมะกรูดทรายทอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
378 14 อาคาร 3 335 17 เด็กชายชินภัทร ประทุมทอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
379 14 อาคาร 3 335 18 เด็กชายกรวิชญ์ วงศ์สิทธิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
380 14 อาคาร 3 335 19 เด็กชายภาคิน ประจิตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 11 หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
381 14 อาคาร 3 335 20 เด็กชายวิริทธิ์พล เทียมวงศ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
382 14 อาคาร 3 335 21 เด็กชายภาณุวัฒน์ อุปพงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
383 14 อาคาร 3 335 22 เด็กหญิงพฤกษา มณีโรจน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกสว่าง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
384 14 อาคาร 3 335 23 เด็กหญิงภรณ์ชนก พลเกษตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
385 14 อาคาร 3 335 24 เด็กชายอรรถพล อินทร์ทิพย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
386 14 อาคาร 3 335 25 เด็กหญิงปัณฑิตา เชื้อขาว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกสว่าง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
387 14 อาคาร 3 335 26 เด็กหญิงเพ็ญนภา ภูคำวงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หลุบหวายป่าขาม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
388 14 อาคาร 3 335 27 เด็กชายธีมา หล่อนจำปา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
389 14 อาคาร 3 335 28 เด็กหญิงวนิดา นานนท์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
390 14 อาคาร 3 335 29 เด็กชายนราศักดิ์ บุญไมตรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
391 14 อาคาร 3 335 30 เด็กหญิงพัชรี นิตยาชิต 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
392 15 อาคาร 5 532 1 เด็กชายพีรวิชญ์ สังข์อ่อน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
393 15 อาคาร 5 532 2 เด็กหญิงสมิตา แก้วสังหาร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
394 15 อาคาร 5 532 3 เด็กหญิงลภัสสินี แดงเจริญ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
395 15 อาคาร 5 532 4 เด็กหญิงนปภา จันทรเสนา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กกสะทอนเครือหวายดิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
396 15 อาคาร 5 532 5 เด็กหญิงนิตยา ตาคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วัดยางช้าย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
397 15 อาคาร 5 532 6 เด็กชายวรวุฒ ตาลห่อ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
398 15 อาคาร 5 532 7 เด็กชายปรินทร คณโฑมุกข์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล2มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
399 15 อาคาร 5 532 8 เด็กหญิงวรินทร สาลิกา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล ๑ เชิงชุมประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
400 15 อาคาร 5 532 9 เด็กชายพิพัฒน์ ธรรมพลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านนาแอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
401 15 อาคาร 5 532 10 เด็กชายธนดล จู่มา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
402 15 อาคาร 5 532 11 เด็กชายมกรธวัช อุนาภาค 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
403 15 อาคาร 5 532 12 เด็กชายเอกกวิน โพธิ์คำมา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
404 15 อาคาร 5 532 13 เด็กชายศุภศิษฏ์ พุทธโคตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
405 15 อาคาร 5 532 14 เด็กชายธีรดนย์ เจริญไชย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
406 15 อาคาร 5 532 15 เด็กหญิงอภิชญาน์ โพนแป๊ะ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ศรีบุญเรือง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
407 15 อาคาร 5 532 16 เด็กชายชยานันต์ เสนารัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
408 15 อาคาร 5 532 17 เด็กชายณัฐฒนนท์ แก่นท้าว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
409 15 อาคาร 5 532 18 เด็กชายนฤดล ต่ายแพ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
410 15 อาคาร 5 532 19 เด็กชายณัฐวัฒน์ ชูศรีวาสน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
411 15 อาคาร 5 532 20 เด็กชายปิยะวัฒน์ จันตระพัง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
412 15 อาคาร 5 532 21 เด็กหญิงอภิชญา พิมพ์ศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
413 15 อาคาร 5 532 22 เด็กหญิงดวงมณี พิมพ์​หล่อ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์​ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
414 15 อาคาร 5 532 23 เด็กชายกีรติ ประทุม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านนาแอง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
415 15 อาคาร 5 532 24 เด็กชายณัฐธเดชน์ มนตรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัขร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
416 15 อาคาร 5 532 25 เด็กชายอภิชาติ จันทร์สะคู 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล ๑ โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
417 15 อาคาร 5 532 26 เด็กหญิงชลธิชา บุญประคม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
418 15 อาคาร 5 532 27 เด็กหญิงธัญชนก เทียบดอกไม้ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
419 15 อาคาร 5 532 28 เด็กหญิงอชิรญา จันทร์โสภา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
420 15 อาคาร 5 532 29 เด็กชายณภัทร ก้อนจา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผ่านศึกสงเคราะห์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
421 15 อาคาร 5 532 30 เด็กหญิงอัรซะฮ์รอ สารมานิตย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
422 16 อาคาร 5 533 1 เด็กหญิงธัญญาสิริ นุสนธรา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
423 16 อาคาร 5 533 2 เด็กหญิงศรัณย์ลักษณ์ สุพัฒน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลจันทบุรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
424 16 อาคาร 5 533 3 เด็กหญิงนิริศรา ประชุมชัน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านตาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
425 16 อาคาร 5 533 4 เด็กชายพิริยกร ทับพิลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
426 16 อาคาร 5 533 5 เด็กหญิงวรางคณา มนัสศิลา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
427 16 อาคาร 5 533 6 เด็กชายนพัสสิน เหลือล้น 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนสะอาดผาสุข สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
428 16 อาคาร 5 533 7 เด็กชายทัศนจักร พิลาแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
429 16 อาคาร 5 533 8 เด็กชายภัทรดนัย หงษ์ทอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
430 16 อาคาร 5 533 9 เด็กหญิงธัญญรัตน์ อัมภรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
431 16 อาคาร 5 533 10 เด็กชายภูเบศ เจริญกิจถาวรกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
432 16 อาคาร 5 533 11 เด็กชายเมธาสิทธิ์ วงษ์สมบัติ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
433 16 อาคาร 5 533 12 เด็กหญิงศิริประภาพร สังฆวิบุตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
434 16 อาคาร 5 533 13 เด็กชายฐปนวรรธน์ รติวีรภัทรกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
435 16 อาคาร 5 533 14 เด็กชายปฏิภาณ คามะเชียงพิณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
436 16 อาคาร 5 533 15 เด็กหญิงกรรณิการ์ ชารีมูล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
437 16 อาคาร 5 533 16 เด็กหญิงปาริชาต หทัยณัฐกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
438 16 อาคาร 5 533 17 เด็กชายอรรถวิทย์ อุ่ยเกียรติสกุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล1โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
439 16 อาคาร 5 533 18 เด็กชายไตรภูมิ ภูมิศรีแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
440 16 อาคาร 5 533 19 เด็กหญิงอภิชญา สารักษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
441 16 อาคาร 5 533 20 เด็กชายกรวิทย์ ละครพล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกก่องหนองแวงยาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
442 16 อาคาร 5 533 21 เด็กหญิงชญานิศ นาคะหงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองเม็กห้วยทราย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
443 16 อาคาร 5 533 22 เด็กหญิงอรธิวา ทาสาลี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
444 16 อาคาร 5 533 23 เด็กชายกรวุฒิ พากุล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษาอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
445 16 อาคาร 5 533 24 เด็กชายธนกฤต คูณกิตติภัทร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
446 16 อาคาร 5 533 25 เด็กชายยุรนันท์ โอภาสศิริ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โคกสะอาดศรีบูรพา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
447 16 อาคาร 5 533 26 เด็กหญิงปัญจรัตน์ สันธนะพานิช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
448 16 อาคาร 5 533 27 เด็กชายทตพงศ์ โพธสา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
449 16 อาคาร 5 533 28 เด็กหญิงวิภารัตน์ สุระภักดิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บุญยาทัตพลประสิทธิ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
450 16 อาคาร 5 533 29 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศิริวัฒนกูล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ไทยรัฐวิทยา 72 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
451 16 อาคาร 5 533 30 เด็กหญิงเซลิน่า จอดนอก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
452 17 อาคาร 5 534 1 เด็กหญิงชนัญธิดา เดชบุญ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
453 17 อาคาร 5 534 2 เด็กชายณัชพล จันทะชา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
454 17 อาคาร 5 534 3 เด็กชายรุ่งนิรันดร์ โพธิวงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเชียงพัง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
455 17 อาคาร 5 534 4 เด็กชายณเดช เพียดสิงห์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนหวาย สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
456 17 อาคาร 5 534 5 เด็กชายปภาวิน มอโท 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
457 17 อาคาร 5 534 6 เด็กชายประพันธ์ อวนศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
458 17 อาคาร 5 534 7 เด็กชายณัฐเมธี รุจจิราไชย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
459 17 อาคาร 5 534 8 เด็กชายณฐกฤต กันโรคา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
460 17 อาคาร 5 534 9 เด็กหญิงปัณฑิตา อินทร์จอหอ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกสว่าง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
461 17 อาคาร 5 534 10 เด็กชายณัฐกิตติ์ งามชมภู 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
462 17 อาคาร 5 534 11 เด็กชายนพนันท์ ทับทิมหิน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
463 17 อาคาร 5 534 12 เด็กชายกายสิทธิ์ พาจันดี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 โพศรี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
464 17 อาคาร 5 534 13 เด็กชายยงวิสุทธิ์ เที่ยงจิตร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
465 17 อาคาร 5 534 14 เด็กหญิงรุ่งฤดี มีจินดา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองบัวบาน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
466 17 อาคาร 5 534 15 เด็กชายนฤเบศ สาครเจริญ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
467 17 อาคาร 5 534 16 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณา วงศ์รัตนะ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
468 17 อาคาร 5 534 17 เด็กชายภคพร วันคำ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
469 17 อาคาร 5 534 18 เด็กหญิงปัญญาสิริย์ เนื่องโคตะ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนกระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
470 17 อาคาร 5 534 19 เด็กหญิงวริยา มะนีนิล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พันธกิจวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
471 17 อาคาร 5 534 20 เด็กชายณัฐภูมิ เคนพล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
472 17 อาคาร 5 534 21 เด็กชายภูมิธนพัฒน์ มูลเมือง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
473 17 อาคาร 5 534 22 เด็กชายเตชินทร์ รองมนตรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เพชรสุวรรณวิเทศศาสตร์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
474 17 อาคาร 5 534 23 เด็กหญิงจุฬาลักณ์ สุขสวาท 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
475 17 อาคาร 5 534 24 เด็กชายเมธัส อภิการพนิช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
476 17 อาคาร 5 534 25 เด็กหญิงจุฑามณี ละน้อย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
477 17 อาคาร 5 534 26 เด็กชายนนทพัทธ์ ปากดีหวาน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นาสมบูรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
478 17 อาคาร 5 534 27 เด็กชายพศิน ลิขิตบัณฑิตวงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
479 17 อาคาร 5 534 28 เด็กหญิงพิยดา สิมสีพิมพ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
480 17 อาคาร 5 534 29 เด็กชายอนุวัฒน์ มังศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
481 17 อาคาร 5 534 30 เด็กชายกันตพิชญ์ ประเสริฐสังข์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
482 18 อาคาร 5 535 1 เด็กหญิงสุธิดานันท์ นาพูล 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
483 18 อาคาร 5 535 2 เด็กชายธนาธิป ฤทธาพรม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านปากดงส่งเสริมธรรม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
484 18 อาคาร 5 535 3 เด็กชายนันทพัฒน์ สีดาเสถียร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
485 18 อาคาร 5 535 4 เด็กชายธนรัตน์ เยาวภา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
486 18 อาคาร 5 535 5 เด็กหญิงแพวา คนรู้ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
487 18 อาคาร 5 535 6 เด็กชายอธิรเทพ ภูคำกอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านปากดงส่งเสริมธรรม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
488 18 อาคาร 5 535 7 เด็กชายณัฐพัชร์ อยู่สวัสดิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญบัณฑิต สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
489 18 อาคาร 5 535 8 เด็กชายวรวัฒน์ คนรู้ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเลี่ยมพิลึก สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
490 18 อาคาร 5 535 9 เด็กชายภูเบสธ์ ชั้นงาม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองโอนหนองฮาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
491 18 อาคาร 5 535 10 เด็กหญิงภัทรธิดา โสภัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองโอนหนองฮาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
492 18 อาคาร 5 535 11 เด็กชายพรเกษม ภูกองชัย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแจ้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
493 18 อาคาร 5 535 12 เด็กหญิงนฤพร บุดชานนท์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
494 18 อาคาร 5 535 13 เด็กหญิงจินตนาพร สาระศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเชียงพิณ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
495 18 อาคาร 5 535 14 เด็กหญิงธารมิกา รัตตะเวคิน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
496 18 อาคาร 5 535 15 เด็กชายภัตชพล สัมพันธสิทธิ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
497 18 อาคาร 5 535 16 เด็กชายณภัทร พระราช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
498 18 อาคาร 5 535 17 เด็กหญิงชมกนก แย้มยิ่ง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองตูม สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
499 18 อาคาร 5 535 18 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ตัณหารัมย์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกน้ำขาว สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
500 18 อาคาร 5 535 19 เด็กชายประณพน้อม กลางหล้า 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
501 18 อาคาร 5 535 20 เด็กชายพีรพัฒน์ เพ็ชรศรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนเชียงค้ำ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
502 18 อาคาร 5 535 21 เด็กหญิงฑิตฐิตา พรมประเสริฐ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
503 18 อาคาร 5 535 22 เด็กหญิงศศิกาญจ จตุรงค์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโนนเชียงค้ำ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
504 18 อาคาร 5 535 23 เด็กชายธนวัฒน์ ผ่องใส 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
505 18 อาคาร 5 535 24 เด็กชายธนพล นัยวัฒน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลนันทวดี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
506 18 อาคาร 5 535 25 เด็กชายคมพุฒิพงค์ ลิ้มสุวรรณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
507 18 อาคาร 5 535 26 เด็กชายปวิชชญา เมืองจันทร์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
508 18 อาคาร 5 535 27 เด็กหญิงวรัชยา มอโท 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
509 18 อาคาร 5 535 28 เด็กชายดาวิท เกษโกวิท 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโสกแกคำเจริญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
510 18 อาคาร 5 535 29 เด็กชายอภิรัศ ร่มเย็น 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
511 18 อาคาร 5 535 30 เด็กหญิงณัฐ​นิชา สิ่งผือ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองแสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
512 19 อาคาร 5 536 1 เด็กชายปภังกร อ่อนตา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
513 19 อาคาร 5 536 2 เด็กชายภูมินรินทร์ ป้อมสุวรรณ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
514 19 อาคาร 5 536 3 เด็กชายภูตะวัน สุวรรณราช 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
515 19 อาคาร 5 536 4 เด็กชายธีรเดช วิเศษทอง 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
516 19 อาคาร 5 536 5 เด็กชายศุภกฤต สุจัน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
517 19 อาคาร 5 536 6 เด็กชายนภัทร พิมพ์พงษ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
518 19 อาคาร 5 536 7 เด็กชายอัครวิทย์ บ่อคำเกิด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
519 19 อาคาร 5 536 8 เด็กชายพีรณัฐ เสน่ห์พูด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วิสุทธิวงศ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
520 19 อาคาร 5 536 9 เด็กชายกัมปนาท ชัยบุรม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
521 19 อาคาร 5 536 10 เด็กชายภัทรพงศ์ พันธุวาปี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
522 19 อาคาร 5 536 11 เด็กชายธีรภัทร ผักบัวแก้ว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
523 19 อาคาร 5 536 12 เด็กหญิงภานรินทร์ พิเคราะห์การณ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
524 19 อาคาร 5 536 13 เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์เพียร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองโอนหนองฮาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
525 19 อาคาร 5 536 14 เด็กหญิงภิราวรรณ ศรีบ้านแฮด 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองโอนหนองฮาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
526 19 อาคาร 5 536 15 เด็กหญิงพิมพ์วิภา แนวบุตร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชีพอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
527 19 อาคาร 5 536 16 เด็กหญิงนภัสร์นันท์ คูณเศรษฐ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
528 19 อาคาร 5 536 17 เด็กหญิงกัญรัตน์ ลือศรัทธา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
529 19 อาคาร 5 536 18 เด็กหญิงพาขวัญ สุรินทรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านกกสะทอนเครือหวายดิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
530 19 อาคาร 5 536 19 เด็กชายวิชญะ จันทรเสนา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล11หนองหิน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
531 19 อาคาร 5 536 20 เด็กหญิงปัณฑิตา โสประธาน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองโอนหนองฮาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
532 19 อาคาร 5 536 21 เด็กหญิงจันทร์จิรา มูลคม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองโอนหนองฮาง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
533 19 อาคาร 5 536 22 เด็กหญิงณัฐกมล เกษรสมบัติ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อาภาพัชร สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
534 19 อาคาร 5 536 23 เด็กชายศรายุทธ ปานเนาว์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
535 19 อาคาร 5 536 24 เด็กชายพิตตินันท์ สาเครือ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
536 19 อาคาร 5 536 25 เด็กชายพิชญ กาญจนะกันโห 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กระจ่างวิทย์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
537 19 อาคาร 5 536 26 เด็กหญิงจิราวรรณ แก้ววังไชย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลพิบูลเวศม์ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
538 19 อาคาร 5 536 27 เด็กหญิงมาลิสา ป้องนอก 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลศรีสุทโธ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
539 19 อาคาร 5 536 28 เด็กชายเจษฎา อุปพงศ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
540 19 อาคาร 5 536 29 เด็กชายรัชชานนท์ มหาพรม 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
541 19 อาคาร 5 536 30 เด็กหญิงบุญธิชากร อาจคำภา 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุ่นใจ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
542 20 อาคาร 5 537 1 เด็กชายธนกฤต ศรีมูลตรี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
543 20 อาคาร 5 537 2 เด็กหญิงพรณรงค์ อนุทรพันธ์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
544 20 อาคาร 5 537 3 เด็กชายรชานนท์ คำภาสี 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หัตถกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
545 20 อาคาร 5 537 4 เด็กหญิงปลายฟ้า บุญไกร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
546 20 อาคาร 5 537 5 เด็กชายศุภชัย ชัยเชาวรัตน์ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล 1 เทศบาลเมืองหนองสำโรง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
547 20 อาคาร 5 537 6 เด็กชายนาวิน รัตพร 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
548 20 อาคาร 5 537 7 เด็กหญิงอรกมล เอี่ยมสาย 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
549 20 อาคาร 5 537 8 เด็กชายธรากร ว่องไว 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
550 20 อาคาร 5 537 9 เด็กชายธเนษฐ บำรุงบุญ 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
551 20 อาคาร 5 537 10 เด็กหญิงวรัญญา ผาเงิน 23 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมชนหนองเเสง สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ
552 1 อาคาร 3 322 1 เด็กชายพรหมวัฒน์ โลหิตดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
553 1 อาคาร 3 322 2 เด็กหญิงนพนภา ไพเมือง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
554 1 อาคาร 3 322 3 เด็กชายธนกร บังศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
555 1 อาคาร 3 322 4 เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองบุตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
556 1 อาคาร 3 322 5 นายก้องภพ แสนเมือง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
557 1 อาคาร 3 322 6 เด็กหญิงปุณยนุช ศรีหานิล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
558 1 อาคาร 3 322 7 นางสาวชุติมา บุญประคม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
559 1 อาคาร 3 322 8 นางสาวเฟื่องฟ้า รัตน์วิเศษ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
560 1 อาคาร 3 322 9 เด็กชายธนวรกฤต อุตรชีพ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
561 1 อาคาร 3 322 10 เด็กชายอชิรญาณ์ รอดแพง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
562 1 อาคาร 3 322 11 เด็กชายสถาปกร ญาติปลื้ม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
563 1 อาคาร 3 322 12 นายชิษณุพงษ์ ดอกพิกุล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
564 1 อาคาร 3 322 13 เด็กชายธนธรรม โซ่พลงาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
565 1 อาคาร 3 322 14 เด็กหญิงณัฐญาดา ธาตุธรรม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
566 1 อาคาร 3 322 15 เด็กหญิงวาทินี แว่นทองคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
567 1 อาคาร 3 322 16 เด็กหญิงชวัลลักษณ์ พระสุรัตน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
568 1 อาคาร 3 322 17 เด็กหญิงเพชรไพรินทร์ ถาวิเศษ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
569 1 อาคาร 3 322 18 เด็กหญิงพัชรินทร์ คำพรหม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
570 1 อาคาร 3 322 19 เด็กชายณัฏฐ์ธนัญ ลีวนานนท์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
571 1 อาคาร 3 322 20 เด็กชายสุรวิพล เขาวงษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
572 1 อาคาร 3 322 21 นายณัฏฐกฤต กเสิมสิน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
573 1 อาคาร 3 322 22 นายวินสตั้น ไชยทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
574 1 อาคาร 3 322 23 เด็กชายธนวินท์ ศิลาเดช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
575 1 อาคาร 3 322 24 นางสาววิยะดา โพธิ์จันทา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
576 1 อาคาร 3 322 25 เด็กชายเทพพิทักษ์ ทองน้อย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
577 1 อาคาร 3 322 26 เด็กหญิงอรณรินทร์ คมคาย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
578 1 อาคาร 3 322 27 เด็กหญิงจารุวรรณ อ่อนคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
579 1 อาคาร 3 322 28 เด็กชายธนิสร ภาพันธ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
580 1 อาคาร 3 322 29 เด็กหญิงอรัชพร อุตทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
581 1 อาคาร 3 322 30 นางสาวผดุงพร ศรีสุวรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
582 2 อาคาร 3 323 1 เด็กชายปภังกร เอาหานัด 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
583 2 อาคาร 3 323 2 เด็กหญิงธมลวรรณ วรรณพงษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
584 2 อาคาร 3 323 3 เด็กหญิงมนรดา บุญมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
585 2 อาคาร 3 323 4 เด็กหญิงจิราพัชร นามบุตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
586 2 อาคาร 3 323 5 เด็กหญิงชญานิษ สุนารักษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
587 2 อาคาร 3 323 6 เด็กชายธีรภัทร หงษ์ทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
588 2 อาคาร 3 323 7 เด็กหญิงวรพร ศิริรัตนพงษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
589 2 อาคาร 3 323 8 เด็กชายนพรัตน์ หลักชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
590 2 อาคาร 3 323 9 เด็กชายพิชญุตม์ สิงหาวาริน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
591 2 อาคาร 3 323 10 เด็กชายศุภวิชช์ พิสุทธิ์เลิศมานะ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
592 2 อาคาร 3 323 11 เด็กชายรัฐพงษ์ สวัสดิ์พรหมสุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
593 2 อาคาร 3 323 12 เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลาสุวรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
594 2 อาคาร 3 323 13 นางสาวกมลชนก กาญจนานุกูล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
595 2 อาคาร 3 323 14 นายธนาธิป ปะนาราช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
596 2 อาคาร 3 323 15 เด็กชายณัฏฐกร วิบูลย์กุล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
597 2 อาคาร 3 323 16 เด็กหญิงอาลา จัมมาล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
598 2 อาคาร 3 323 17 นายประกายสิทธิ์ มะโนชาติ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
599 2 อาคาร 3 323 18 เด็กชายณัฐวรรธน์ พรหมสารา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
600 2 อาคาร 3 323 19 นายภาณุวัฒน์ ชานันโท 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
601 2 อาคาร 3 323 20 เด็กชายคริตส์สโตเฟอร์ กอดลิทซ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
602 2 อาคาร 3 323 21 เด็กหญิงสุทธีกานต์ แก่นพุทธ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
603 2 อาคาร 3 323 22 เด็กหญิงศศิลดา ชัยเลิศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
604 2 อาคาร 3 323 23 เด็กหญิงวันใหม่ ศรีริโม้ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
605 2 อาคาร 3 323 24 เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทมาศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
606 2 อาคาร 3 323 25 เด็กหญิงเจนจิรา จันนาวัน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
607 2 อาคาร 3 323 26 เด็กหญิงนิมาธร มาสุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
608 2 อาคาร 3 323 27 เด็กชายธีระภัทร์ ไชยบุปผา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
609 2 อาคาร 3 323 28 เด็กชายธเนศ ไชยบุปผา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
610 2 อาคาร 3 323 29 เด็กหญิงอริสา ระโยธี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
611 2 อาคาร 3 323 30 นางสาวจตุรพร ชัยชนะ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
612 3 อาคาร 3 324 1 เด็กชายพิทยุตม์ นาเมืองรักษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
613 3 อาคาร 3 324 2 เด็กหญิงปุญญิศา กาญจน์แก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
614 3 อาคาร 3 324 3 เด็กชายณรงค์รัชช์ ชินศิรประภาขวัญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
615 3 อาคาร 3 324 4 นายธีรัตม์ เกษรราช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
616 3 อาคาร 3 324 5 เด็กหญิงนิรัชกานต์ หอมอ่อน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
617 3 อาคาร 3 324 6 เด็กชายภูมิพัฒน์ สอนสีดา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
618 3 อาคาร 3 324 7 เด็กหญิงสุพิชญา โจทย์พิมาย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
619 3 อาคาร 3 324 8 นางสาวกรกนก อดทน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
620 3 อาคาร 3 324 9 เด็กหญิงทอรุ้ง ตรีกุล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
621 3 อาคาร 3 324 10 เด็กชายอนุวัฒน์ นาทองถม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
622 3 อาคาร 3 324 11 เด็กชายบุรินทร์ มณีศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
623 3 อาคาร 3 324 12 นางสาวคุณากร ศรีสมยา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
624 3 อาคาร 3 324 13 เด็กชายณัฐดลย์ รัตนธานี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
625 3 อาคาร 3 324 14 เด็กชายกิตติกวิน ชาญนอก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
626 3 อาคาร 3 324 15 เด็กชายภูมินทร์ สนิทนา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
627 3 อาคาร 3 324 16 เด็กชายแทนธัญญ์ แอ่งสุธา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
628 3 อาคาร 3 324 17 นายณัฐวุฒิ โยธาภักดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
629 3 อาคาร 3 324 18 เด็กหญิงวิชญาดา เพียธงษา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
630 3 อาคาร 3 324 19 เด็กหญิงภัททิยา โม้พิมพ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
631 3 อาคาร 3 324 20 เด็กชายภูมิภัทร์ ปากดีหวาน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
632 3 อาคาร 3 324 21 เด็กชายทักษพล สวัสดิ์เมือง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
633 3 อาคาร 3 324 22 เด็กหญิงรมิลตรา เจียรวาปี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
634 3 อาคาร 3 324 23 เด็กหญิงศิรินภา ดีโพนงาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
635 3 อาคาร 3 324 24 นายเตชิต แสงแก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
636 3 อาคาร 3 324 25 เด็กชายวรพล ทาสีดำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
637 3 อาคาร 3 324 26 เด็กชายพัทธนันท์ ถานันดร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน1
638 3 อาคาร 3 324 27 นายภาณุพงษ์ หารโยธี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
639 3 อาคาร 3 324 28 เด็กชายปฏิพล สัพโส 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองหานวิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
640 3 อาคาร 3 324 29 นายอนุพงษ์ วงปัตตา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหัวบึง ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
641 3 อาคาร 3 324 30 นางสาวญาสุมินทร์ หอมหวน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล๒มุขมนตรี ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
642 4 อาคาร 3 325 1 นายไชยวัฒน์ จันล้วน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหัวบึง ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
643 4 อาคาร 3 325 2 นายพุทธิพร แสงบา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านแพงพิทยาคม ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
644 4 อาคาร 3 325 3 นายชินวัตร สมอ่อน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหัวบึง ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
645 4 อาคาร 3 325 4 นางสาวสุพัฒตา อุดทะบุตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วัดนิยมยาตรา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
646 4 อาคาร 3 325 5 นายสุรศักดิ์ พลาเลิศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน1
647 4 อาคาร 3 325 6 นางสาววีรภรณ์ ธาราเสาวรภย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์เซกา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
648 4 อาคาร 3 325 7 เด็กหญิงศศิกานต์ ศิริบุญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โนนสูงพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
649 4 อาคาร 3 325 8 นางสาวพุทธรักษา รินเพ็ง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองหานวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
650 4 อาคาร 3 325 9 เด็กชายธนพจน์ ศรีอ่อน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
651 4 อาคาร 3 325 10 นางสาวเบญจวรรณ ศรีคูณชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
652 4 อาคาร 3 325 11 นายธันวา ศรีสุดตา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
653 4 อาคาร 3 325 12 เด็กชายอภิเดช กรมสินไทย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ่อน้อยประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
654 4 อาคาร 3 325 13 เด็กหญิงอมรรัตน์ ไผนอก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
655 4 อาคาร 3 325 14 นางสาวศิราวรรณ จันทะนนท์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
656 4 อาคาร 3 325 15 นางสาวบุษยมาศ พันธ์สุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
657 4 อาคาร 3 325 16 นายปิยภัทร แสงสุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สารสาสน์วิเทศบางบอน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
658 4 อาคาร 3 325 17 นางสาวหิรัณยา ปู่คำปัน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
659 4 อาคาร 3 325 18 นางสาวสุดารัตน์ หงษ์ทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
660 4 อาคาร 3 325 19 นายสิทธินันท์ ปะกายสี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
661 4 อาคาร 3 325 20 นางสาวอันชนก โพธิ์เพชรเล็บ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เชียงเพ็งวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
662 4 อาคาร 3 325 21 เด็กชายวชิรวิทย์ สวนศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
663 4 อาคาร 3 325 22 นางสาววาสนา นามเสาร์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
664 4 อาคาร 3 325 23 เด็กชายปุณญเทพ ดอนทราย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
665 4 อาคาร 3 325 24 นายมกรพงษ์ แสวงดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
666 4 อาคาร 3 325 25 เด็กหญิงอารีพร อุตโรกุล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านปะโค สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
667 4 อาคาร 3 325 26 เด็กหญิงพิมพ์ลภัสสร อินกอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พันธกิจวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
668 4 อาคาร 3 325 27 นายวิทวัส ฤทธิ์มหา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
669 4 อาคาร 3 325 28 นางสาวปลิตา ระโยธี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
670 4 อาคาร 3 325 29 นางสาวจารวี วังใจ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
671 4 อาคาร 3 325 30 นายภูรินทร์ แดงเอียด 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โนนสูงพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
672 5 อาคาร 3 326 1 เด็กชายธนพนธ์ คุณาคม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
673 5 อาคาร 3 326 2 เด็กหญิงอารีรัตน์ วรรณคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นาวังศึกษาวิช สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
674 5 อาคาร 3 326 3 เด็กชายพิชญุตม์ รสดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ่อน้อยประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
675 5 อาคาร 3 326 4 เด็กชายสายน้ำ ไกรศรีทุม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
676 5 อาคาร 3 326 5 นางสาวกชกร สมสีมี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เชียงเพ็งวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
677 5 อาคาร 3 326 6 นางสาวรวิภา อุตมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
678 5 อาคาร 3 326 7 นายอภิชาติ ศรีเลิศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองวัวซอพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
679 5 อาคาร 3 326 8 นายกิตติศักดิ์ ผ่องแผ้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
680 5 อาคาร 3 326 9 นายอรรถภูมิ จันทร์วิเศษ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
681 5 อาคาร 3 326 10 เด็กหญิงโสรญา ร้อยเเก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
682 5 อาคาร 3 326 11 นางสาวปัญณิกา ปัญญาสิทธิ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
683 5 อาคาร 3 326 12 เด็กหญิงศรัณยา บุตรินดา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหัวขัว สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
684 5 อาคาร 3 326 13 นายกรกช คมกล้า 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ผาสิงห์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
685 5 อาคาร 3 326 14 นางสาววศิราพร สิงห์ษาธร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
686 5 อาคาร 3 326 15 เด็กหญิงณัชนันทน์ เมืองศรีสุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
687 5 อาคาร 3 326 16 เด็กชายขจรศักดิ์ เมืองโคตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
688 5 อาคาร 3 326 17 นางสาวศตพร เครืองาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
689 5 อาคาร 3 326 18 เด็กชายวัชรากร เพ็งคำปั้ง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วิสุทธิวงค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
690 5 อาคาร 3 326 19 นายตรงใจ ฝั้นฉิม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หทัยกิจคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
691 5 อาคาร 3 326 20 นายประทักษ์ สมีงาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญบัณฑิต2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
692 5 อาคาร 3 326 21 นายธนัตถ์ เอียรีน ไบเบล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เพ็ญพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
693 5 อาคาร 3 326 22 นางสาวสุภาวดี คำสิทธิบรรณ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรมงคลวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
694 5 อาคาร 3 326 23 นางสาวปุณยาพร สุขเกษม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพปัญญา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
695 5 อาคาร 3 326 24 นายณัฐวุฒิ ยะสาธะโร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
696 5 อาคาร 3 326 25 นางสาววิมลรัตน์ จันทะบาล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เชียงเพ็งวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
697 5 อาคาร 3 326 26 นายกิตติกร คุริหา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
698 5 อาคาร 3 326 27 นายณัฐดนัย แสงไว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
699 5 อาคาร 3 326 28 เด็กหญิงปิยะดา มณีแสง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
700 5 อาคาร 3 326 29 นางสาวสิริกันยา ทรงสังขาร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
701 5 อาคาร 3 326 30 เด็กหญิงปริญญา ชินาคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกลาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
702 6 อาคาร 3 327 1 นางสาวหทัยชนก บัวภา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
703 6 อาคาร 3 327 2 นางสาวปิยะมาศ สาทอน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
704 6 อาคาร 3 327 3 เด็กหญิงคุณัญญา สุทธิวรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
705 6 อาคาร 3 327 4 นายภูมิศักดิ์ ขาวสีเเดง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
706 6 อาคาร 3 327 5 นางสาวสิริธนศา เเก้วดินเหนียว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
707 6 อาคาร 3 327 6 เด็กหญิงดีอาน่า ชลดา วิสส์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
708 6 อาคาร 3 327 7 เด็กชายโรจน์เศรษฐ์ ซิลคอส 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาลสามบ้านเหล่า สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
709 6 อาคาร 3 327 8 นางสาวพรประวีร์ สิงสุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมชนบ้านสร้างแป้น สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
710 6 อาคาร 3 327 9 นายธนกร แสนสีมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญพิชญ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
711 6 อาคาร 3 327 10 นางสาวรินรดา ไตรบุรัมย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองไผ่พิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
712 6 อาคาร 3 327 11 นายรวิพล จูมฟอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกสว่าง สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
713 6 อาคาร 3 327 12 เด็กหญิงณัฐธิดา ขุนสัต 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. น้ำสวยวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
714 6 อาคาร 3 327 13 นายพิระพบ จันรัญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
715 6 อาคาร 3 327 14 นางสาวศิรภัสสร แสงธิมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
716 6 อาคาร 3 327 15 นางสาวสุดารัตน์ โคตรฤชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมพลโพนพิสัย สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
717 6 อาคาร 3 327 16 นางสาวพัชรพร ดวงประภา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
718 6 อาคาร 3 327 17 นางสาวบุญญาพร ประทุมแสง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญพิชญ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
719 6 อาคาร 3 327 18 นายสุทธิชัย ทุมดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
720 6 อาคาร 3 327 19 นางสาวบุษบาวรรณ จันนาวัน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
721 6 อาคาร 3 327 20 เด็กหญิงณัฐริกา ติใจ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
722 6 อาคาร 3 327 21 เด็กชายกรวิก ติ่งรุ่งเรือง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
723 6 อาคาร 3 327 22 เด็กหญิงวรัทยา พูลสง่า 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
724 6 อาคาร 3 327 23 นายฐิติกร อ่อนสันสี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
725 6 อาคาร 3 327 24 นางสาวภัคชนก สาระบรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
726 6 อาคาร 3 327 25 นางสาวพรปพรรณ สุขสำราญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
727 6 อาคาร 3 327 26 นายวัชรกร จันทรเจนจบ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
728 6 อาคาร 3 327 27 เด็กหญิงสิรินัดดา สุวรรณเกษี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองบัวพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
729 6 อาคาร 3 327 28 นางสาวอรอรินทร์ แก้วกระจ่าง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
730 6 อาคาร 3 327 29 นางสาวธนพร ศรีทองภาพ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
731 6 อาคาร 3 327 30 นางสาวอินทิรา นารี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
732 7 อาคาร 3 328 1 นายนราวิชญ์ ยศวิบูลย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
733 7 อาคาร 3 328 2 นางสาวสุธาวัลย์ ก้าวเจริญทรัพย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. น้ำตาลอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
734 7 อาคาร 3 328 3 นางสาวปวันรัตน์ สมบุญมี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
735 7 อาคาร 3 328 4 นางสาวธัญญลักษณ์ เหลืองอร่าม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กงเจริญวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
736 7 อาคาร 3 328 5 เด็กหญิงชนันธิดา เชิดชู 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
737 7 อาคาร 3 328 6 นายภูมินท์ ก๊อก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ราชินูทิศ ๒ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
738 7 อาคาร 3 328 7 เด็กหญิงจุฑามาศ ศิริปะกะ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
739 7 อาคาร 3 328 8 เด็กชายไชยวัฒน์ เวชบรรพต 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โรงเรียนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
740 7 อาคาร 3 328 9 นายณัฐวุฒิ รักษาชนม์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองนาคำ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
741 7 อาคาร 3 328 10 นายธนชาติ ชนะมาร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทลัยราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
742 7 อาคาร 3 328 11 เด็กหญิงพิชญธิดา เป้าป่าเถื่อน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
743 7 อาคาร 3 328 12 นางสาวสุชาดา จันทร์วิจิต 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
744 7 อาคาร 3 328 13 นายภูริพัฒน์ ไชยหาญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองหานวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
745 7 อาคาร 3 328 14 นายศุภวิชญ์ โพลังกา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองบัวพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
746 7 อาคาร 3 328 15 นางสาวนันท์นิชา อุทุมพร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ราชประชานุเคราะห์ 47 สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
747 7 อาคาร 3 328 16 นางสาวพินิตา กมลาสน์โกมล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
748 7 อาคาร 3 328 17 นางสาวศิริลักษณ์ ก้อนทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
749 7 อาคาร 3 328 18 นางสาวอภินันท์ กองเงิน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
750 7 อาคาร 3 328 19 นางสาวพัชรพร วิชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
751 7 อาคาร 3 328 20 นายธีรภัทร เทพศิลา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
752 7 อาคาร 3 328 21 นายพรเพชร สุวรรณบุตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
753 7 อาคาร 3 328 22 นางสาวพิตราภรณ์ ศุภดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชุมชนบ้านสร้างแป้น สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
754 7 อาคาร 3 328 23 นางสาวสุกัญญา พรมปากดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
755 7 อาคาร 3 328 24 นายพุฒิธร จันนาวัน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
756 7 อาคาร 3 328 25 เด็กหญิงอพัสนันต์ พันธวงศ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
757 7 อาคาร 3 328 26 นางสาวนันทิกานต์ ภูหลักถิน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุมภวาปี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
758 7 อาคาร 3 328 27 นายจอมชัย วันทา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
759 7 อาคาร 3 328 28 นางสาวทักษิณา สิงห์บุญมี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ทุ่งฝนพัฒนศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
760 7 อาคาร 3 328 29 เด็กชายภูริวัฒน์ บำรุงภักดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
761 7 อาคาร 3 328 30 นายนิติธร ศรีหานู 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
762 8 อาคาร 3 332 1 นางสาวรัตน์ศิรินทร์ อ้นน่วม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
763 8 อาคาร 3 332 2 นายอนุชา แสงจันทร์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
764 8 อาคาร 3 332 3 เด็กชายนวภัทร ทิพย์เทพา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
765 8 อาคาร 3 332 4 นายธนวัตน์ มีปากดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
766 8 อาคาร 3 332 5 นายนาวิน ไชยราช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
767 8 อาคาร 3 332 6 นางสาวกิตติยาพร สมสีมี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เชียงเพ็งวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
768 8 อาคาร 3 332 7 เด็กชายยศวัจน์ บุตรลำภู 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
769 8 อาคาร 3 332 8 นางสาววาสนา ชวนนอก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ค่ายประจักษ์ศิลปาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
770 8 อาคาร 3 332 9 นายพงศกร พาจันดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
771 8 อาคาร 3 332 10 เด็กชายวรพัทธ์ บุญหนุน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
772 8 อาคาร 3 332 11 นางสาวธิติกานต์ ดวงศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
773 8 อาคาร 3 332 12 นางสาวภัทรปภา แม๊คคิว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
774 8 อาคาร 3 332 13 นางสาวชลธิชา อัศวะภูมิ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
775 8 อาคาร 3 332 14 นางสาวพิชญ​า​นันท์​ สุขสร้อย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. น้ำโสมพิทยาคม​ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
776 8 อาคาร 3 332 15 นายกิตติกร ใจช่วง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
777 8 อาคาร 3 332 16 นายศรัณย์ ดีเลิศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
778 8 อาคาร 3 332 17 นายอิทธิกร สุวรรณดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
779 8 อาคาร 3 332 18 นางสาวชลธิชา ตุ้มจันทร์ดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
780 8 อาคาร 3 332 19 นายภานุวัฒน์ พาคาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พุทธชินราชพิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
781 8 อาคาร 3 332 20 นายชินรัตน์ ผดุงศิลป์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
782 8 อาคาร 3 332 21 เด็กหญิงนริศรา วรรณศิริ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
783 8 อาคาร 3 332 22 เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวกา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
784 8 อาคาร 3 332 23 เด็กชายอภิชาติ ทีป้อง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
785 8 อาคาร 3 332 24 นางสาวกรรณิการ์ ฝาชัยภูมิ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหนองนาไฮโนนสะอาด สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
786 8 อาคาร 3 332 25 นางสาวกัญญารัตน์ สิงห์โต 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีพิทักษ์อุดร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
787 8 อาคาร 3 332 26 นางสาวพิสมัย พันพานิช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านผาสิงห์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
788 8 อาคาร 3 332 27 เด็กชายรัชชามันต์ ขันทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
789 8 อาคาร 3 332 28 นางสาวอัจริยาธรณ์ ท่าโพธิ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
790 8 อาคาร 3 332 29 นายจิณณ์ ศิริวัฒนกาญจน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
791 8 อาคาร 3 332 30 เด็กหญิงชนกนันท์ หาระบุตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ภูมิพิชญ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
792 9 อาคาร 3 333 1 นายจักรพรรดิ์ ไชโยราษฎร์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
793 9 อาคาร 3 333 2 นางสาวปลายฟ้า หรัดศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
794 9 อาคาร 3 333 3 นายปฐมพงษ์ ภาโนมัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
795 9 อาคาร 3 333 4 นายกิตติธัช ศรีพันธบุตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
796 9 อาคาร 3 333 5 นายธีรพงษ์ นาคทัต 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พันธกิจศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
797 9 อาคาร 3 333 6 นางสาวพนิดา พันธนะบูรณ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
798 9 อาคาร 3 333 7 นายพงศกร ปลุกปลื้ม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โนนสูงพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
799 9 อาคาร 3 333 8 เด็กหญิงธนวรรณ มีผล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
800 9 อาคาร 3 333 9 นายมงคล ชัยรักษา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วีรนาทศึกษามูลนิธิ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
801 9 อาคาร 3 333 10 นายคณิศร ทับสมบัติ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พันธกิจศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
802 9 อาคาร 3 333 11 นายนวทรัพย์ พลั่วพันธ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
803 9 อาคาร 3 333 12 เด็กชายกิตติกรณ์ ศรีรารัตน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
804 9 อาคาร 3 333 13 เด็กชายญาณพัฒน์ จวนชัยภูมิ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
805 9 อาคาร 3 333 14 นายอริย์ธัช ประดิษฐสุวรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กสิณธร เซนต์ปีเตอร์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
806 9 อาคาร 3 333 15 นางสาวจิราวรรณ โคตรชมพู 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มัธยมวานรนิวาส สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
807 9 อาคาร 3 333 16 นายณัฐพล เชี่ยวชาญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิบูลย์รักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
808 9 อาคาร 3 333 17 เด็กชายวงศกร บุญปก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
809 9 อาคาร 3 333 18 เด็กหญิงทัศนนันท์ บรมปิยสวัสดิ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
810 9 อาคาร 3 333 19 นายศุภวิชญ์ สิทธิ์สูงเนิน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
811 9 อาคาร 3 333 20 นางสาวกมลชนก สีลาวิทย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
812 9 อาคาร 3 333 21 นางสาวกวิสรา เวชบรรพต 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน1
813 10 อาคาร 3 334 1 เด็กชายภาคภูมิ รักษาแก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
814 10 อาคาร 3 334 2 เด็กชายเจษฎา พินธุนิบาตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
815 10 อาคาร 3 334 3 เด็กชายธนากร ถามูลเลข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
816 10 อาคาร 3 334 4 เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะลุน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
817 10 อาคาร 3 334 5 นางสาวขวัญข้าว บุตรคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
818 10 อาคาร 3 334 6 เด็กชายกิตติพงศ์ บุญสิงห์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
819 10 อาคาร 3 334 7 เด็กหญิงวริศรา แย้มกลิ่น 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
820 10 อาคาร 3 334 8 นางสาวรัตติกาล พลเยี่ยม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
821 10 อาคาร 3 334 9 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขันวิชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
822 10 อาคาร 3 334 10 เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญไกร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
823 10 อาคาร 3 334 11 เด็กชายบัญชา ชัยหงษา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
824 10 อาคาร 3 334 12 เด็กหญิงชลธิชา ปัญญา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
825 10 อาคาร 3 334 13 เด็กหญิงสุธารทิพย์ ใจเอื้อ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
826 10 อาคาร 3 334 14 เด็กชายวิทวัส ดาวสว่าง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
827 10 อาคาร 3 334 15 เด็กชายจารุวัฒน์ บุตรราช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
828 10 อาคาร 3 334 16 เด็กหญิงเจนนี่ ศิริกานต์ ดีทธิค 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
829 10 อาคาร 3 334 17 เด็กชายพิรุณโรจน์ ประเทศเสนา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
830 10 อาคาร 3 334 18 เด็กชายพัชรพล กังบุญมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
831 10 อาคาร 3 334 19 เด็กหญิงบัสมา จัมมาล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
832 10 อาคาร 3 334 20 เด็กชายเมธี สุทธิไชยา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
833 10 อาคาร 3 334 21 นายก้องยศ เจียมเจริญกุล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
834 10 อาคาร 3 334 22 เด็กชายณัฏฐพัฒน์ ชาวเวียง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
835 10 อาคาร 3 334 23 เด็กชายปราปต์ เตรียมตัว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
836 10 อาคาร 3 334 24 นางสาวหัทยา อุ่นศิริ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
837 10 อาคาร 3 334 25 เด็กหญิงกมลชนก สีลาวิทย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
838 10 อาคาร 3 334 26 เด็กชายธาวิน อุปถัมภ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
839 10 อาคาร 3 334 27 เด็กชายกวิน เกษียร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
840 10 อาคาร 3 334 28 เด็กชายธีระชัย ไพรประเสริฐ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน2
841 10 อาคาร 3 334 29 เด็กชายศิริศักดิ์ คำสุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
842 10 อาคาร 3 334 30 นายธนบดี ธรรมวงศ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. น้ำโสมพิทยาคม ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
843 11 อาคาร 3 335 1 นายจิรภัทร เลิศสำโรง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นครระยองวิทยาคม(วัดโขดใต้) ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
844 11 อาคาร 3 335 2 เด็กชายกิตติธัช ชมภู 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
845 11 อาคาร 3 335 3 นายศุภกร จันทร์ภักดิ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
846 11 อาคาร 3 335 4 นายรัชชานนท์ ภูสรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
847 11 อาคาร 3 335 5 เด็กชายธนกฤต แสงมณี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
848 11 อาคาร 3 335 6 นายปุณณกรณ์ ผลสงเคราะห์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญบัณฑิต ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
849 11 อาคาร 3 335 7 เด็กชายสุรพัฒน บุญตาระวะ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา ความสามารถพิเศษ ม.4 แผน2
850 11 อาคาร 3 335 8 เด็กชายบวรชัย บุญเรือง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
851 11 อาคาร 3 335 9 นายชญานนท์ ดวนโคกสูง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
852 11 อาคาร 3 335 10 นางสาวเกษเเก้ว รัดสิมวงษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ทับกุงประชานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
853 11 อาคาร 3 335 11 นายณฐภัทร ดาวแก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
854 11 อาคาร 3 335 12 นางสาวกัญญารัตน์ เผือกมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
855 11 อาคาร 3 335 13 เด็กหญิงธิชานันท์ จันทร์แดง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โพนทองวิทยายน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
856 11 อาคาร 3 335 14 นางสาวกฤษณา สมไตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล5สีหรักษ์วิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
857 11 อาคาร 3 335 15 นายอนุชา ดาบุตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาท5สีหรักษวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
858 11 อาคาร 3 335 16 เด็กชายอรรถพล จันทะสอน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษพิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
859 11 อาคาร 3 335 17 นายศุภกรณ์ อนุเวช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านโคกสะอาดศรีบรูพา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
860 11 อาคาร 3 335 18 นายธัญเทพ ศิลชาติ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นํ้าโสมพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
861 11 อาคาร 3 335 19 นายธเนศพล สุระการ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
862 11 อาคาร 3 335 20 นายณัฐภัทร จันทร์หล้า 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โคกสว่าง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
863 11 อาคาร 3 335 21 เด็กชายกฤติพงศ์ ถินทัพสาร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
864 11 อาคาร 3 335 22 นางสาวไอรดา กิ่งบัณฑิต 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
865 11 อาคาร 3 335 23 นายกิตติกร ปานสว่าง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
866 11 อาคาร 3 335 24 นางสาวธนพร นาทันลิ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
867 11 อาคาร 3 335 25 เด็กชายนัฐกานต์ หาญณรงค์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
868 11 อาคาร 3 335 26 นางสาวธณิดา นันทจันทร์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
869 11 อาคาร 3 335 27 เด็กหญิงลีลา นลิน ซือเนมันน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
870 11 อาคาร 3 335 28 นายเกียรติคุณ บุญเกิด 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยษ์รักพิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
871 11 อาคาร 3 335 29 นายทินภัทร ดาราพันธ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ประจักษ์ศิลปาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
872 11 อาคาร 3 335 30 นางสาวกุลปรียา ทองทวี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ดอนบอสโกวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
873 12 อาคาร 3 336 1 เด็กหญิงประภารดา โสแสง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
874 12 อาคาร 3 336 2 เด็กชายภูริ สีมะนาว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วรมงคล สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
875 12 อาคาร 3 336 3 เด็กชายพีรวัฒน์ เลิศสุวัฒน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
876 12 อาคาร 3 336 4 นายถิรเจตน์ ม่วงยา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เมตตาวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
877 12 อาคาร 3 336 5 เด็กชายพัฒนชัย บัวป้อม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
878 12 อาคาร 3 336 6 นายพัทรพล ขุนของ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
879 12 อาคาร 3 336 7 เด็กชายยศพล โพธิ์น้อย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
880 12 อาคาร 3 336 8 นางสาวคริษฐา แบงส์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
881 12 อาคาร 3 336 9 นายธิวา แก้วพิจิตร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
882 12 อาคาร 3 336 10 นายสถิตคุณ หาวัง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
883 12 อาคาร 3 336 11 นางสาวพรธารา กุนอก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
884 12 อาคาร 3 336 12 นางสาวจิราพร ชื่นชม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
885 12 อาคาร 3 336 13 นายกวิน ลายเมฆ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
886 12 อาคาร 3 336 14 นายศรัญญู คานเพชรทา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
887 12 อาคาร 3 336 15 นางสาวอมรพรรณ อินทร์ตา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
888 12 อาคาร 3 336 16 เด็กชายพรีมรภัส เจือกโว้น 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
889 12 อาคาร 3 336 17 นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
890 12 อาคาร 3 336 18 นางสาวปฐพร อุปฮาด 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
891 12 อาคาร 3 336 19 นางสาวอารยา ซาพิมพ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
892 12 อาคาร 3 336 20 นางสาวสุพิชฌาย์ แก่นเขียว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
893 12 อาคาร 3 336 21 นางสาวรวินทร์นิภา ดำดา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
894 12 อาคาร 3 336 22 นางสาวมาณิตา ทวีรุ่งเรือง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
895 12 อาคาร 3 336 23 นายพิชิตชัย กุลสรนาน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เชียงรากน้อยทรัพย์สังเวียนเหราบัตย์อนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
896 12 อาคาร 3 336 24 นางสาวอาทิตยา มาลาหอม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
897 12 อาคาร 3 336 25 นางสาวปาริชาติ ประสงคุณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
898 12 อาคาร 3 336 26 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมนาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
899 12 อาคาร 3 336 27 นายอัครชัย วิเทศชน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
900 12 อาคาร 3 336 28 นายศิวกร ลักสาวง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
901 12 อาคาร 3 336 29 เด็กชายยุทธภูมิ ชัยแสนฤทธิ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
902 12 อาคาร 3 336 30 เด็กชายกมลภพ แจงบำรุง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
903 13 อาคาร 3 337 1 นางสาวทิติภา ไตรยราช 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
904 13 อาคาร 3 337 2 เด็กหญิงขวัญข้าว พงษ์ประเทศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
905 13 อาคาร 3 337 3 นางสาวจารุวรรณ ศรีสุพรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
906 13 อาคาร 3 337 4 นายนนทพัทธ์ กล่อมเขียน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาราชภัฏอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
907 13 อาคาร 3 337 5 นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทะนุ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
908 13 อาคาร 3 337 6 เด็กชายจีรวัฒน์ วังภูมิใหญ่ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
909 13 อาคาร 3 337 7 นายอนุพงษ์ พิมพ์สกุล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
910 13 อาคาร 3 337 8 นายอิทธิ วังพูมใหญ่ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. โนนสูงพิทยาคาร สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
911 13 อาคาร 3 337 9 นายชลนที ฝังวาปี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
912 13 อาคาร 3 337 10 นางสาวชฎารัตน์ หาหอม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
913 13 อาคาร 3 337 11 เด็กชายสิงห์ อัมพุนันทน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
914 13 อาคาร 3 337 12 นายกฤตภัค โมพันดุง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
915 13 อาคาร 3 337 13 นางสาวอนิสา โสขำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
916 13 อาคาร 3 337 14 นางสาวศุจีภรณ์ ทองทัน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มหฤทัยคริสเตียน สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
917 13 อาคาร 3 337 15 นางสาวสุมนต์รัตน์ กวีรัตน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรคริสเตียนศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
918 13 อาคาร 3 337 16 นายอัมรินทร์ บุตรกัณหา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
919 13 อาคาร 3 337 17 นายธราธิป กองธรรม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
920 13 อาคาร 3 337 18 นายพัชรพล ศิริโส 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
921 13 อาคาร 3 337 19 เด็กหญิงสุทธิดา สมพิมาย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
922 13 อาคาร 3 337 20 เด็กชายธนกฤต เวียงยิ่ง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากแข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
923 13 อาคาร 3 337 21 นายรัฐศาสตร์ มีคำดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
924 13 อาคาร 3 337 22 นางสาวณัชญา การเรียง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
925 13 อาคาร 3 337 23 เด็กหญิงกตาธิการ ทานาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. นาวังศึกษาวิช สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
926 13 อาคาร 3 337 24 นายกรวิชญ์ ฉิมนอก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
927 13 อาคาร 3 337 25 นางสาวนันทภัค สูงห้างหว้า 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. วิสุทธิวงศ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
928 13 อาคาร 3 337 26 นางสาวธิวาพร ตาดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
929 13 อาคาร 3 337 27 เด็กหญิงวิภาดา โกมลจัตุรัตน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. ชัยพรมิตรภาพที่67 สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
930 13 อาคาร 3 337 28 นางสาวณิธิภรณ์ อ่อนโพธิ์ทา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
931 13 อาคาร 3 337 29 นางสาวปนัดดา ธุระพระ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
932 13 อาคาร 3 337 30 นายกิตติภณ สันวิลาศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
933 14 อาคาร 3 338 1 นางสาวพัณณิตา พันธัง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดุงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
934 14 อาคาร 3 338 2 เด็กชายอภิรักษ์ เลิศไทย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
935 14 อาคาร 3 338 3 นายชัชวาล อ้อยแขม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
936 14 อาคาร 3 338 4 นายเดชา ดีวงค์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
937 14 อาคาร 3 338 5 นางสาวขวัญฤดี ท้าวมะลิ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากเเข้ง สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
938 14 อาคาร 3 338 6 เด็กชายณัฐวัฒน์ ภูมิเพ็ง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
939 14 อาคาร 3 338 7 นางสาววรรณิศา โพธิสาร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชญบัณฑิต2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
940 14 อาคาร 3 338 8 นายศุภกร นิยมชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
941 14 อาคาร 3 338 9 นางสาวกวิสรา บุญฤทธิ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองวัวพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
942 14 อาคาร 3 338 10 นางสาวชนกภรณ์ สาขา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านหมากหญ้า สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
943 14 อาคาร 3 338 11 เด็กชายธีรวัต เจริญเพ็ง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
944 14 อาคาร 3 338 12 นางสาวบัณฑิตา พากุล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
945 14 อาคาร 3 338 13 นายรัชพล ผลบุญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
946 14 อาคาร 3 338 14 เด็กหญิงสิฏฐิปภา คงสิมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
947 14 อาคาร 3 338 15 นางสาวศศิลดา เครือชาลี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
948 14 อาคาร 3 338 16 เด็กชายศวัสกร ทรายแก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
949 14 อาคาร 3 338 17 นายกรภัทร์ กลางประพันธ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. หนองสำโรงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
950 14 อาคาร 3 338 18 นายธนพัฒน์ วรคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
951 14 อาคาร 3 338 19 เด็กชายชวินบุตร นสินกร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
952 14 อาคาร 3 338 20 นายภูดินันท์ ประเสริฐศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
953 14 อาคาร 3 338 21 นางสาวณัฐนิชา มาตะรักษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทพนุสรณ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
954 14 อาคาร 3 338 22 เด็กชายศุทธวีร์ สุทุม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
955 14 อาคาร 3 338 23 นางสาวชลันธร พ้อเสือ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
956 14 อาคาร 3 338 24 นางสาวชญานันท์ หลักหนองบุ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
957 14 อาคาร 3 338 25 เด็กชายภูพิงค์​ ชัยรัตน์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
958 14 อาคาร 3 338 26 นางสาวรัตนาวลี กลางโยธี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
959 14 อาคาร 3 338 27 นายเตชินท์ มินทะระ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านเชียงพิณ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
960 14 อาคาร 3 338 28 นายณฐ หอมหวล 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
961 14 อาคาร 3 338 29 นายเกียรติคุณ ทีคลัง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อนุบาลหนองวัวซอ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
962 14 อาคาร 3 338 30 นางสาวอุรัสยา พลชารี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
963 15 อาคาร 5 532 1 นางสาวพรลภัส วงค์ประชุม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สตรีราชินูทิศ สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
964 15 อาคาร 5 532 2 นายยศธร สมอ่อน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิทยานุกูล สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
965 15 อาคาร 5 532 3 นางสาววริศรา ชาวหนอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน2
966 16 อาคาร 5 533 1 เด็กหญิงบัณฑิตา อ่อนอก 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
967 16 อาคาร 5 533 2 นายพัทรพล ขุนของ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
968 16 อาคาร 5 533 3 เด็กหญิงประภารดา โสแสง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
969 16 อาคาร 5 533 4 เด็กชายณรงค์กร พิมพ์วาปี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
970 16 อาคาร 5 533 5 เด็กชายนราธิป ไชยะมัง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
971 16 อาคาร 5 533 6 เด็กหญิงรวิภา อุตมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
972 16 อาคาร 5 533 7 เด็กชายชวินบุตร นสินกร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
973 16 อาคาร 5 533 8 เด็กชายรังสิมันต์ ภักดีนวน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
974 16 อาคาร 5 533 9 เด็กชายนรงฤทธิ์ มูลตีมา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
975 16 อาคาร 5 533 10 เด็กหญิงกนกวรรณ ขาวกา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
976 16 อาคาร 5 533 11 เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิกลาง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
977 16 อาคาร 5 533 12 เด็กชายก้องภพ มณี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
978 16 อาคาร 5 533 13 เด็กหญิงกานต์สินี ศรีพระนคร 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
979 16 อาคาร 5 533 14 เด็กชายณฤดล อุทัยกัน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
980 16 อาคาร 5 533 15 เด็กชายดีรเดช จันทร์โพนงาม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
981 16 อาคาร 5 533 16 เด็กชายมกรพงษ์ แสวงดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
982 16 อาคาร 5 533 17 เด็กหญิงสุกัญญา พรมปากดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
983 16 อาคาร 5 533 18 เด็กหญิงพรปพรรณ สุขสำราญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
984 16 อาคาร 5 533 19 เด็กหญิงจิดาภา อนุรักษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
985 16 อาคาร 5 533 20 เด็กหญิงวาสนา เชื้อกุดรู 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
986 16 อาคาร 5 533 21 เด็กชายภูบดินทร์ จันดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
987 16 อาคาร 5 533 22 เด็กหญิงณิชชา เพชรวิสัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
988 16 อาคาร 5 533 23 เด็กชายอนาวิล ฤทธิลี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
989 16 อาคาร 5 533 24 เด็กหญิงปรียาภรณ์ อุดมศักดิ์เจริญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
990 16 อาคาร 5 533 25 เด็กชายอภิสิทธิ์ คมสัน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
991 16 อาคาร 5 533 26 เด็กชายสุทธิชัย ทุมดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
992 16 อาคาร 5 533 27 เด็กชายบริวัฒน์ ทรายแก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
993 16 อาคาร 5 533 28 เด็กหญิงเอมมิกา วงสุวรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
994 16 อาคาร 5 533 29 เด็กชายบรรณวิชญ์ เหง้าแก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
995 16 อาคาร 5 533 30 เด็กหญิงหทัยชนก บัวภา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
996 17 อาคาร 5 534 1 เด็กชายรัฐศาสตร์ มีคำดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
997 17 อาคาร 5 534 2 เด็กหญิงภัคชนก สาระบรรณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
998 17 อาคาร 5 534 3 เด็กชายสหรัฐ แดเนียล โชลซ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
999 17 อาคาร 5 534 4 เด็กหญิงวันวิสาข์ คำนาดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1000 17 อาคาร 5 534 5 เด็กหญิงนันทิยา ประจันตะเสน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1001 17 อาคาร 5 534 6 เด็กหญิงวาวิกานต์ หิริภาส 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1002 17 อาคาร 5 534 7 เด็กหญิงเพียงหนึ่ง มุริจันทร์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1003 17 อาคาร 5 534 8 เด็กหญิงจิรัชยา ศรีสงคราม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1004 17 อาคาร 5 534 9 เด็กชายณัฐพัชร์ วรรณสุทธิ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1005 17 อาคาร 5 534 10 เด็กชายศิวา โต่นวุธ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1006 17 อาคาร 5 534 11 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ เพ็งคุณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1007 17 อาคาร 5 534 12 เด็กชายภควัฒน์ ไชยสงค์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1008 17 อาคาร 5 534 13 เด็กหญิงพรทิพย์ เฉียบแหลม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน3
1009 18 อาคาร 5 535 1 เด็กชายธีรวัต เจริญเพ็ง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
1010 18 อาคาร 5 535 2 เด็กหญิงเบญจพร รัตนเสมอ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
1011 18 อาคาร 5 535 3 เด็กหญิงอมรรัตน์ ทรัพย์บำเรอ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
1012 18 อาคาร 5 535 4 เด็กหญิงวรรณภา เสี่ยงบุญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน4
1013 18 อาคาร 5 535 5 นางสาวพรรณพัชร ไชยเทศ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. บ้านดุงวิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1014 18 อาคาร 5 535 6 นางสาวพนิดา เรืองศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. กุดจับประชาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1015 18 อาคาร 5 535 7 นายอธิเบศ รัตพลที 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1016 18 อาคาร 5 535 8 เด็กหญิงภัทรนันท์ บุญส่ง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1017 18 อาคาร 5 535 9 นางสาววรัญญา นัยผ่องศรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1018 18 อาคาร 5 535 10 นายบุณยสิทธิ์ ใจคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เทศบาล2มุขมนตรี สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1019 18 อาคาร 5 535 11 นางสาวกุลรดา แก้วมณีชัย 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. คำเตยอุปถัมภ์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1020 18 อาคาร 5 535 12 เด็กชายณัฏฐ์ โคตรวิทย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. พิชยบัญฑิต2 สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1021 18 อาคาร 5 535 13 นางสาวสุธีกานต์ ปทุมแก้ว 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพัฒนศึกษา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1022 18 อาคาร 5 535 14 นางสาวสุจิตรา ศรีมุงคุณ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1023 18 อาคาร 5 535 15 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สิมสน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. เพ็ญพิทยาคม สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1024 18 อาคาร 5 535 16 เด็กหญิงมัทนีญา วรรณดา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1025 18 อาคาร 5 535 17 นางสาวนารีรัตน์ ทะสี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1026 18 อาคาร 5 535 18 นางสาวสลิลทิพย์ จิวศิริวงษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1027 18 อาคาร 5 535 19 นายธนกฤต ชาติมนตรี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. มารีย์พิทักษ์อุดรธานี สอบคัดเลือก ม.4 แผน4
1028 19 อาคาร 5 526 1 เด็กชายโชคอร่าม คุณความดี 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1029 19 อาคาร 5 526 2 เด็กชายกฤติพงศ์ แสนโยทะกะ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1030 19 อาคาร 5 526 3 เด็กชายอรรถภูมิ จันทร์วิเศษ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1031 19 อาคาร 5 526 4 เด็กชายณัฐชนน วะจีภูมิ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1032 19 อาคาร 5 526 5 เด็กหญิงศรีชนก ศรีสุข 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1033 19 อาคาร 5 526 6 เด็กชายธนเทพ ศรีแสงทิพย์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1034 19 อาคาร 5 526 7 เด็กชายนาวิน หมอยา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1035 19 อาคาร 5 526 8 เด็กชายรฐนนท์ บุญศรัทธา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1036 19 อาคาร 5 526 9 นายธนาทร พลศิลา 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1037 19 อาคาร 5 526 10 นายชนะตะวัน พรมสอน 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1038 19 อาคาร 5 526 11 เด็กชายธนวัฒน์ เคนโสม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1039 19 อาคาร 5 526 12 เด็กชายณฐาพงษ์ ใจบุญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1040 19 อาคาร 5 526 13 เด็กชายรัชพล ผลบุญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1041 19 อาคาร 5 526 14 เด็กหญิงประภาวรินทร์ สิงห์ทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1042 19 อาคาร 5 526 15 เด็กหญิงอังสุมาลี ฝาฤาคำ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1043 19 อาคาร 5 526 16 เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่เมย์ แม็คคอลลัม 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1044 19 อาคาร 5 526 17 เด็กหญิงอักษิพร ทองคำอินทร์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1045 19 อาคาร 5 526 18 เด็กชายเอื้ออังกูร ลุนละวงษ์ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1046 19 อาคาร 5 526 19 เด็กชายสันติภาพ ตุ้มทอง 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5
1047 19 อาคาร 5 526 20 เด็กชายสหรัฐ พวงหาญ 24 มีนาคม 2567 09.00 - 15.00 น. อุดรพิชัยรักษ์พิทยา นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนเดิม แผน5

**ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายติด และเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบ (ดินสอ 2B , ยางลบ , ปากกา) มาให้พร้อมในวันสอบคัดเลือก

: ตารางสอบ :