: สถิติการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ:

Pre-cadet ม.1 จำนวนที่รับ : 17 คน จำนวนที่สมัคร : 13 คน รายชื่อผู้สมัคร
IEP ม.1 จำนวนที่รับ : 12 คน จำนวนที่สมัคร : 18 คน รายชื่อผู้สมัคร