: สถิติการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ:

Pre-cadet ม.1 จำนวนที่รับ : 17 คน จำนวนที่สมัคร : 13 คน รายชื่อผู้สมัคร
IEP ม.1 จำนวนที่รับ : 12 คน จำนวนที่สมัคร : 18 คน รายชื่อผู้สมัคร

รายชื่อผู้สมัคร ห้องเรียนพิเศษ : Pre-Cadet ม.1

ที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อนักเรียน นามสกุลนักเรียน ประเภทที่สมัคร วันที่สมัคร สถานะ แก้ไขข้อมูล
1 1001 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ ภาษาเวทย์ Pre-Cadet ม.1 09-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
2 1002 เด็กชาย ฐานทัพ ภัทรชื่นดำรงกุล Pre-Cadet ม.1 09-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
3 1003 เด็กชาย คุณากร ทองดี Pre-Cadet ม.1 09-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
4 1004 เด็กชาย สิทธิโชค ทิมินกุล Pre-Cadet ม.1 09-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
5 1005 เด็กชาย วรวลัญช์ อาจปาสา Pre-Cadet ม.1 09-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
6 1006 เด็กชาย ภาณุภัทร วิลาวรรณ Pre-Cadet ม.1 09-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
7 1007 เด็กชาย ภควัฒน์ คานจำปา Pre-Cadet ม.1 10-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
8 1008 เด็กชาย กฤติเดช เนตรโสม Pre-Cadet ม.1 10-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
9 1009 เด็กชาย เตโชพล บัวกอ Pre-Cadet ม.1 11-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
10 1010 เด็กชาย กรกต ชมภูธร Pre-Cadet ม.1 11-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
11 1011 เด็กชาย ณฐกฤต กันโรคา Pre-Cadet ม.1 11-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
12 1013 เด็กชาย ณฐกร นุชนาฎ Pre-Cadet ม.1 12-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล
13 1014 เด็กชาย สรวิชญ์ นามเดช Pre-Cadet ม.1 13-03-2024 สมัครสำเร็จ แก้ไขข้อมูล