: รายชื่อผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ที่ไม่อนุมัติ ผู้สมัครจะต้องแก้ไขข้อมูลก่อนสิ้นสุดวันรับสมัคร :

ที่ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อนักเรียน นามสกุลนักเรียน ประเภทที่สมัคร วันที่สมัคร สถานะ Act. หมายเหตุ
1 2007 เด็กชาย ปัญญา เชิดพานิช วิทยาศาสตร์ฯ ม.1 10-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล - เกรดเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่า 2.75)
2 2034 เด็กชาย นิวัฒน์ พนมทิพย์ วิทยาศาสตร์ฯ ม.1 11-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล - เกรดวิทยาศาสตร์ไม่ผ่านคุณสมับติ -ขาดเอกสาร บัตรประชาชน สำเนาะทะเบียนบ้าน ใบปพ.1 ให้ถ่ายให้เห็นเกรดรวมด้วยค่ะ และขาดใบรับรองผลการเรียนเฉพาะรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4-5 (โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน)
3 2063 เด็กชาย กฤษฎากร ป้อมเชียงพิณ วิทยาศาสตร์ฯ ม.1 12-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล - ขาดเอกสาร
4 2070 เด็กหญิง ทานตะวัน จันทร์แสง วิทยาศาสตร์ฯ ม.1 12-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล -คุณสมบัติไม่ผ่าน โดยเกรดเฉลี่ยรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ (ไม่ต่ำกว่า 2.75)
5 2080 เด็กชาย ชยานันต์ เสนารัตน์ วิทยาศาสตร์ฯ ม.1 13-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล - คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์รับสมัคร (เกรดรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4-5 ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75)
6 2090 เด็กชาย ธวัชขัย ดวงโทลา วิทยาศาสตร์ฯ ม.1 13-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล - คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์รับสมัคร (เกรดรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4-5 ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75)
7 2108 เด็กชาย พีรพัฒน์ เพ็ชรศรี วิทยาศาสตร์ฯ ม.1 14-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล -ขาดเอกสาร (กรุณาอัพโหลดภาพเอกสาร)
8 4033 เด็กชาย ชยพล สรรพกิจจํานง วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 10-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าที่ทางโรงเรียนกำหนด
9 4038 นาย ธีรภัทร เทพศิลา วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 10-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ยกเลิกใบสมัครนี้แล้ว
10 4040 นางสาว ธิชานันท์ จันทร์แดง วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 10-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ขาดปพ.1 และหนังสือรับรองผลการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด
11 4050 นาย เตชินท์ ธาตุวิสัย วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 11-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ขาดหนังสือรับรองผลการเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 4075 เด็กหญิง ขวัญชนก พิมพ์อักษร วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 12-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล กรุณาอัพโหลดภาพนักเรียน บัตรประชาชน ปพ.1 สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือรับรองผลการเรียน(ให้ดูแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน)หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน
13 4080 นาย วัชรกร จันทร์เจนจบ วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 13-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนด (วิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่รวมวิทยาการคำนวณ)
14 4086 นางสาว อินทิรา นารี วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 13-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนด
15 4087 เด็กหญิง มณิสรา ขันตรีกุล วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 13-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ผลการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนด
16 4104 นาย รัฐศาสตร์ มีคำดี วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 14-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
17 4114 นางสาว กมลชนก สีลาวิทย์ วิทยาศาสตร์ฯ ม.4 14-02-2024 แก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูล ผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานไม่ผ่านเกณฑ์การสมัครที่ทางโรงเรียนกำหนด