ระบบสมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี


: ระดับชั้นที่รับสมัคร :

โปรดอ่าน !!
1. ประเภทสอบสอบคัดเลือกและเงื่อนไขพิเศษ เปิดระบบให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
2. ประเภทความสามารถพิเศษ เปิดระบบให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
3. ในกรณีนักเรียนสมัครประเภทความสามารถพิเศษ หรือ เงื่อนไขพิเศษ นักเรียนจะต้องสมัครประเภทสอบคัดเลือกด้วย เมื่อนักเรียนไม่ผ่านการคัดเลือกความสามารถพิเศษ หรือ คุณสมบัติไม่ผ่าน นักเรียนจะสามารถสอบคัดเลือกได้ เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนในเขตบริการ 36 23 59
นักเรียนนอกเขตบริการ 303 248 551
ความสามารถพิเศษ 10 2 12
เงื่อนไขพิเศษ 7 2 9

สถิติการสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนโรงเรียนเดิม 58 42 100
นักเรียนโรงเรียนอื่น 105 179 284
ความสามารถพิเศษ 11 2 13
เงื่อนไขพิเศษ 10 2 12