ระบบรับสมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี

รับสมัครห้องเรียนทั่วไป ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2566

: สถิติการรับสมัคร:

สอบคัดเลือก ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ จำนวนที่รับ : ทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวนที่สมัคร : 48 คน รายชื่อผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ม.1 นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวนที่รับ : ที่เหลือกจากในเขต จำนวนที่สมัคร : 452 คน รายชื่อผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ม.4 แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวนที่รับ : 91 คน จำนวนที่สมัคร : 226 คน รายชื่อผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ม.4 แผนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ จำนวนที่รับ : 48 คน จำนวนที่สมัคร : 109 คน รายชื่อผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ม.4 แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวนที่รับ : 1 คน จำนวนที่สมัคร : 31 คน รายชื่อผู้สมัคร
สอบคัดเลือก ม.4 ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวนที่รับ : 8 คน จำนวนที่สมัคร : 33 คน รายชื่อผู้สมัคร