ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ : เป็นสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัยผู้เรียนมีทักษะในศดวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายในปีการศึกษา 2568

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง
 2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรม
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย
 5. สนับสนันส่งเสริมระบบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์ (Objectives)

 1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
 2. มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ ทันสมัย ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพ

กลยุทธ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

 1. การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
 2. การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
 3. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)