ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้วยสื่อเทคโนโลยี เป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง
 2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรม
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย
 5. สนับสนันส่งเสริมระบบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภา

เป้าประสงค์ (Objectives)

 1. มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. มีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผู้เรียนมัทักษะการเรียนรู้และวัฒนธรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่หลากหลาย
 5. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยสื่อเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 5. ส่งเสริมระบบภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ