กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546