กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
 4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
 6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2533
 8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
 10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 14. กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
 15. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 16. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 17. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
 18. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคล
 19. ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา