ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน
ฟ้าชมพู
สีฟ้า แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีจิตใจสูง ใจกว้าง เอื้อเฟื้อ มองไกล ให้เกียรติผู้อื่น
สีชมพู แสดงถึงความรักสถาบัน รักเกียรติยศ รักศักดิ์ศรี มีความสามัคคี

คำขวัญโรงเรียน : เรียนดี มีคุณธรรม บำรุงอนามัย ตั้งใจทำหน้าที่

ปรัชญาของโรงเรียน : “ปญฺญา ว ธเนนฺ เสยฺโย” ปัญญามีค่ายิ่งกว่าทรัพย์

อัตลักษณ์ของโรงเรียน : “ลูก อ.พ.ร. ยิ้มพร้อมน้อมไหว้

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : “สวมเสื้อขาว สวดมนต์ยาวทุกวันพระ”

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้วยสื่อเทคโนโลยี เป็นพลโลกสู่มาตรฐานสากลและมีคุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานแห่งความเป็นไทยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

พันธกิจ (Mission)
 1. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียง
 2. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณธรรม
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้จัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย
 5. สนับสนันส่งเสริมระบบภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภา
เป้าประสงค์ (Objectives)
 1. มีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. มีระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ผู้เรียนมัทักษะการเรียนรู้และวัฒนธรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีจิตสาธารณะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้สู่ครูมืออาชีพด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่หลากหลาย
 5. มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
 1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ อัตลักษณ์ที่โดดเด่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ โดยสื่อเทคโนโลยี เป็นแหล่งเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
 5. ส่งเสริมระบบภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
 6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
       โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์ สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นตะแบก แสดงถึง ความมีมานะ อดทน ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
เพลงมาร์ช
อุ ด ร พิ ชั ย รั ก ษ์ พิ ท ย า
แผนที่ Google Map