คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ด้วยการสอบรูปแบบออนไลน์โดยใช้ google form