ประกาศเรียกอันดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ม.4 ปีการศึกษา 2565

ให้นักเรียนดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ รายงานตัวและมอบตัว ในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30  น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมลักษมี หากไม่มารายงานตัว และมอบตัวตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลังได้ และให้นักเรียนทำตามขั้นตอนการมอบตัวให้ครบถ้วน