ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 กรณีรับเพิ่มเติม

  • ให้ผู้เข้าสอบแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK (มีผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมง) ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในท้ายประการนี้ก่อนเข้าสนามสอบ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกนอกสนามสอบในระหว่างเวลาที่มีการดำเนินการสอบ และไม่อนุญาตจัดจำหน่ายอาหารในบริเวณสถานที่สอบ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นเข้าสนามสอบ