ประกาศเรียกนักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ม.4 ปี 2565

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ ทำตามขั้นตอนการมอบตัว และ มารายงานตัวและมอบตัว ในวันพฤหัสบดี ที่ เมษายน 2565 เวลา 08.30 . – 12.00 . ห้องประชุมลักษมี โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์ ากไม่มารายงานตัว และมอบตัวตามวัน เวลาและ สถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ในภาหลังได้