แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจโควิด Rapid Antigen Test Kit (ATK) สำหรับการมอบตัวนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศตรวจ ATK วันมอบตัว