ประกาศห้องมอบตัวของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ดังรายชื่อของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
ขอให้นักเรียนทำตามขั้นตอนการมอบตัว และมาทำการมอบตัวในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565 หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนดถือว่าสละสิทธิ์


ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียนเพื่อมอบตัว