ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ดังรายชื่อของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
ขอให้นักเรียนมาทำการมอบตัวในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 หากไม่มามอบตัวตามวัน เวลา ที่โรงเรียนกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

คลิกตรวจสอบห้องมอบตัวที่นี้