ประกาศ ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สือค้นข้อมูล และฝึกอบรมด้าน ICT ของนักเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)