ประกาศโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ ด้วยโรงเรียนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ในวันศุกร์ ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕