ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (กรณีจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม)

ขอให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ดำเนินการต่อไปนี้

  1. สอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียน วันอาทิตย์ ที่ 27 มีนาคม 2565 (เวลาสอบและสถานที่ห้องสอบจะกำหนดและแจ้งให้ทราบภายหลัง
  2. ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจัดห้องเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา หรือเว็บไซต์ www.upr.ac.th หรือ www.facebook.com/UPRSchool
  3. มอบตัว วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 (สถานที่ และเวลาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
หากนักเรียนไม่ดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 1 และ ข้อ 3 ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใดๆ จากทางโรงเรียนได้ภายหลัง