จดหมายข่าว ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒