ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (นักการภารโรง, แม่บ้าน)