ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนเดิมของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

โปรดอ่านรายละเอียดหัวประกาศให้ครบถ้วน

Download : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนเดิมของโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา