ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ และ ประเภท ม.3 เดิม ประจำปีการศึกษา 2563

* สำหรับการรับสมัครประจำปีการศึกษานี้ ให้กรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ แล้วปริ้นใบสมัคร แนบเอกสารประกอบตามรายละเอียด นำมายื่นตามวันเวลาการรับสมัครเท่านั้น
**เปิดระบบให้กรอกใบสมัครในวันที่ 18 ก.พ. 63

ห้องเรียนโครงการพิเศษ


ห้องเรียนทั้วไป


* สำหรับการรับสมัครประจำปีการศึกษานี้ ให้กรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ แล้วปริ้นใบสมัคร แนบเอกสารประกอบตามรายละเอียด นำมายื่นตามวันเวลาการรับสมัครเท่านั้น
**เปิดระบบให้กรอกใบสมัครในวันที่ 18 ก.พ. 63