แบบลงทะเบียนการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 ของรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับวิชาในภาคเรียน 1/2563

ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ให้นักเรียนลงทะเบียนสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2 สำหรับวิชาในภาคเรียน 1/2563

ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563