สรุปผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1

รายการที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาค มีดังนี้

1.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

2.การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

3.พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6

4.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6

5.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

6.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

7.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

8.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

9.การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3